Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Patentskydd för Steen Solution™ i Australien

13:00 / 11 July 2006 Vitrolife Press release

Vitrolife har meddelats patentskydd i Australien för Steen Solution™, en lösning för funktionstestning och rekonditionering av lungor utanför kroppen inför transplantation. Produkten godkändes för försäljning i Europa i januari.

Vitrolifes produkt Steen Solution™ ingår i en ny metod för funktionstestning, rekonditionering och preservation av lungor utanför kroppen. Tekniken möjliggör att hjärtdöda donatorers lungor, eller lungor från hjärndöda som initialt bedöms som osäkra, kan testas utanför kroppen för eventuell användning. Därmed ökar antalet organ som skulle kunna transplanteras väsentligt. Metoden och lösningen har utvecklats av Professor Stig Steen vid universitetssjukhuset i Lund i samarbete med Vitrolife. Steens transplantationsteam genomförde i maj 2005 framgångsrikt den andra lungtransplantationen på människa med denna nya teknik.

Patentet för Steen Solution™ i Australien är giltigt till 2021. Patentet innehåller både produkt- och metodkrav, vilket innebär att såväl kompositionen av lösningen som användningen av den är patentskyddad. Steen Solution™ är patentsökt på alla marknader bedömda som viktiga och Australien är det första land där godkännande erhållits.

Vitrolife är idag marknadsledande inom området lungpreservationslösningar med sin produkt Perfadex® och cirka 90 procent av alla lungtransplantationer i världen görs med denna produkt. Även Perfadex® ingår, tillsammans med Steen Solution™, i den nya metoden för funktionstestning och preservation av lungor utanför kroppen. Detta medicinska genombrott kan på sikt medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången. Då tekniken skiljer sig väsentligt från vad som tidigare använts räknar Vitrolife med att introduktionen kommer att genomföras successivt, med start på de mer forskningsintensiva och erfarna klinikerna. Utgångsläget är dock mycket fördelaktigt då Vitrolife genom Perfadex® är känt på i stort sett samtliga världens lungtransplantationscentra.

Kungsbacka 11 juli 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF