Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2006

10:00 / 14 July 2006 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 45 procent, till 88,4 MSEK (60,8). Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 42,5 MSEK (30,3), motsvarande en ökning med 40 procent. Den under första halvåret förvärvade produktlinjen, fertilitetsinstrument, ökade med 20 procent jämfört med föregående år (pro forma).

• Bruttoresultatet uppgick till 59,2 MSEK (41,8), en ökning med 42 procent, och bruttomarginalen till 67 procent (69). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 37 procent till 29,1 MSEK (21,3) och bruttomarginalen var 69 procent (70).

• Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (6,5), vari ingår kostnader av engångskaraktär hänförliga till förvärvet av Swemed med 1,9 MSEK. I förra årets rörelseresultat ingick dessutom intäkt av engångskaraktär med 2,4 MSEK. Rensat för dessa poster ökade rörelseresultatet med 180 procent. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 4,2 MSEK (1,1).

• Koncernens nettoresultat var 7,1 MSEK (9,0), varav 2,8 MSEK (2,8) för andra kvartalet. Orealiserad valutaeffekt på interna fordringar ingår med -1,8 MSEK (3,1).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 MSEK (1,7), varav 8,0 MSEK (2,5) för andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (0,49).

• Soliditeten uppgick till 78 procent (82).

Kungsbacka 14 juli 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF