Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma

08:30 / 5 May 2006 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 4 maj beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.

• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson och Madeleine Olsson-Eriksson samt nyval av Semmy Rülf, i enlighet med valberedningens förslag.

• Beslut om ändringar i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt i kraft den 1 januari 2006 samt ändringar av redaktionell karaktär. Beslutade ändringar var i enlighet med styrelsens förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2.100.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.

• Lars Hamberger valdes till Hedersordförande för en period om två år.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Göteborg 5 maj 2006

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF