Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2006

10:10 / 4 May 2006 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 51 procent, till 46,0 MSEK (30,5). Exklusive förvärvade Swemed var ökningen 20 procent.

• Bruttoresultatet uppgick till 30,1 MSEK (20,6), en ökning med 46 procent, och bruttomarginalen till 65 procent (67).

• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (5,4). I förra årets rörelseresultat ingick post av engångskaraktär med 2,4 MSEK. Rensat för denna post ökade rörelseresultatet med 82 procent.

• Koncernens nettoresultat var 4,3 MSEK (6,2).

• Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,34).

• Soliditeten uppgick till 77 procent (83).

• I januari 2006 förvärvades Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning. Swemed konsolideras från 1 januari 2006. Integrationen går enligt plan.

• En ny produkt inom transplantationsområdet, Steen Solution™, godkändes för försäljning, så kallad CE-märkning, i Europa i januari.

• ClearVision™ Embryo Transfer Catheter, för återförande av embryon till livmodern, godkändes för försäljning, så kallat 510(k) godkännande, i USA i februari.

Kungsbacka 4 maj 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF