Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma

16:25 / 3 April 2006 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Södra Hamngatan 11, 411 14 Göteborg (Chalmerska våningen).

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2006,

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 maj 2006, klockan 12.00. Anmälan kan ske till Karin Hårdstedt, antingen skriftligen under adress Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka, per telefon 031-721 80 12, per fax 031-721 80 99 eller e-post , varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 27 april 2006 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning 1.  Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.  Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6.  Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.  Anförande av VD. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor. 12. Val av styrelse. 13. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen. 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier upp till ca 9,6 procent av aktiekapitalet i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkten 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelseledamöter och revisor (punkterna 10, 11 och 12) Bolagets valberedning har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem personer, utan suppleanter, och att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Patrik Tigerschiöld (omval), Per Båtelson (omval), Madeleine Olsson-Eriksson (omval) och Semmy Rülf (nyval). Förslag till ytterligare en ordinarie ledamot kommer kommuniceras senast den 20 april. Vid detta tillfälle kommer också presentation av de båda ledamöter som är föreslagna till nyval att ske. Ordinarie ledamoten Lars Hamberger har avböjt omval. Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 360.000 kronor (250.000), varav 120.000 kronor (100.000) till styrelseordföranden och 60.000 kronor (50.000) vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning. Revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig, valdes vid 2003 års årsstämma för en period av fyra år.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen (punkten 13) Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt i kraft den 1 januari 2006 samt ändringar av redaktionell karaktär. Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande: § 5 Paragrafens nuvarande text utgår då akties nominella belopp avskaffats och ersätts med föreskrift om lägsta och högsta antal aktier. § 6 Föreskriften om att styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utgår. § 8 Ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Begreppet ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma. Mening angående meddelande till aktieägarna utgår. Mening angående anmälan till bolagsstämma flyttas till denna § från tidigare § 10. Meningen ändras så att anmälningsdagen ej skall infalla tidigare än femte vardagen före stämman. § 9 Begreppet ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma. Godkännande av dagordningen läggs in som ny punkt bland ärenden som skall förekomma på bolagsstämman. § 10 Mening angående anmälan till bolagsstämma flyttas till § 8, i övrigt utgår denna §. § 13 Meningen ändras till hänvisning till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv (punkten 14) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2.100.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.

Övriga frågor (punkten 15) Styrelsen föreslår att stämman utser Lars Hamberger till Hedersordförande för en period om två år med ett årligt arvode om 60.000 kronor, samt att stämman överlämnar till styrelsen att i övrigt närmare reglera Bolagets och styrelsens samarbete med Hamberger.

Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 finns tillgängliga på bolaget två veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Göteborg i april 2006 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF