Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Produktgodkännande i USA

11:05 / 14 February 2006 Vitrolife Press release

Vitrolife har genom sitt nyligen förvärvade dotterbolag Swemed erhållit godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för att påbörja marknadsföring och försäljning av en produkt för insättning av embryo i livmodern efter provrörsbefruktning, kallad ClearVision™ Embryo Transfer Catheter (ETC). ”I och med godkännandet blir produktsortimentet av medicinska instrument och lösningar för provrörsbefruktning komplett vilket betyder större kundnytta och marknadspotential” säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

ClearVision™ ETC är ett medicinskt instrument som används för införande av embryon till livmodern. Embryotransfer utgör det sista steget i en provrörsbefruktning (IVF) och är ett kritiskt moment i processen. Under de senaste åren har man visat att embryotransferkatetrarnas egenskaper tillsammans med samtidig användning av ultraljud kan förbättra graviditetsfrekvensen. ClearVision™ ETC är utformad tillsammans med ledande svenska IVF kliniker och är designad för att möta marknadens höga krav på kvalitet. Produkten kan användas med eller utan ultraljud.

Uppskattningsvis görs det cirka 600 000 provrörsbefruktningar per år i världen och det totala marknadsvärdet för ClearVision™ ETC uppgår till cirka 140 MSEK.

Det totala värdet av Vitrolifes och Swemeds produkter per provrörsbehandling är omkring 2 000 SEK, varav ClearVision™ ETC utgör drygt 10 procent.

Kungsbacka 14 februari 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF