Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2006

09:45 / 26 October 2006 Vitrolife Press release

• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 41,0 MSEK (29,2), motsvarande en ökning med 40 procent. Totalt för perioden ökade omsättningen med 44 procent, till 129,5 MSEK (90,0).

• Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 41 procent till 28,4 MSEK (20,2) och bruttomarginalen var 69 procent (69). Totalt för perioden uppgick bruttoresultatet till 87,6 MSEK (62,0), en ökning med 41 procent, och bruttomarginalen till 68 procent (69).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (3,2), motsvarande en rörelsemarginal om 15,9 procent. Totalt för perioden uppgick rörelseresultatet till 16,1 MSEK (9,7), vilket ger en rörelsemarginal om 12,5 procent. Rensat för poster av engångskaraktär fördubblades rörelseresultatet. Kostnader av engångskaraktär om 2,1 MSEK i årets resultat är hänförliga till förvärvet av Swemed. I förra årets rörelseresultat ingick dessutom intäkter av engångskaraktär med 3,6 MSEK.

• Koncernens nettoresultat var 6,0 MSEK (2,9) för tredje kvartalet, 13,1 MSEK (12,0) totalt. Orealiserad valutaeffekt på interna fordringar ingår för perioden januari till september med -2,0 MSEK (3,0).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 MSEK (8,5) för tredje kvartalet. Totalt för perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten 18,4 MSEK (10,2).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,16) för tredje kvartalet. Totalt för perioden var resultatet 0,66 SEK (0,65) per aktie.

• Soliditeten uppgick till 79 procent (83).

Kungsbacka 26 oktober 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF