Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife växer inom fertilitetsområdet

14:00 / 26 January 2006 Vitrolife Press release

• Vitrolife förvärvar Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning. • Förvärvet ökar Vitrolifes omsättning inom fertilitetsområdet med cirka 30 procent och ger tydliga marknadssynergier genom breddat produktsortiment till samma kunder. • Årliga kostnadssynergier på minst 3 MSEK inom logistik, kvalitetskontroll och administration. • Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Vitrolifes resultat per aktie, exklusive engångseffekter under 2006 av bland annat lagervärdering.

”I och med förvärvet av Swemed ökar Vitrolifes potentiella försäljningsvärde per infertilitetsbehandling med närmare 70 procent, från cirka 1 200 kronor till cirka 2 000 kronor” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

”Med förvärvet av Swemed kan vi öka kundnyttan genom att garantera att våra gemensamma kunder – IVF-klinikerna – erbjuds en heltäckande produktlinje av erkänt världsledande kvalitet. Med den kombinerade säljstyrkan och det integrerade sortimentet kan vi också framöver ge avancerat kundstöd på fler marknader, vilket betyder goda möjligheter att öka marknadsandelarna för både Swemeds och Vitrolifes produkter”, fortsätter han.

Swemed, med huvudkontor i Göteborg, utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa medicintekniska instrument som nålar, pipetter och katetrar för ägg- och embryohantering i samband med provrörsbefruktning. Verksamheten, med 28 anställda, kompletterar Vitrolifes verksamhet inom fertilitetsområdet inriktat på näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Swemed, med försäljning i närmare 70 länder, omsatte i fjol drygt 31 MSEK och hade ett rörelseresultat på 5 MSEK. Kassaflöde före amortering av lån var knappt 3 MSEK.

”I Vitrolife får vi en ägare som inte bara är stark på vår marknad utan som också har en bevisad förmåga att snabbt ta en idé till registrerad produkt, vilket även kommer att gynna utvecklingen av Swemeds projektportfölj” säger Swemeds VD Nils Sellbom, som kommer att fortsätta arbeta inom det nya Vitrolife.

Säljare av Swemed Holding AB med tillhörande dotterbolag, däribland det rörelsedrivande bolaget Swemed Lab International AB, är MVI Finance Ltd. samt två minoritetsägare. Köpeskillingen uppgår till 65,2 MSEK och utgörs av 1 400 000 nyemitterade aktier i Vitrolife och en kontantdel om 28,1 MSEK. Därtill har en nettoskuld om 28,8 MSEK övertagits av Vitrolife. Tillträdesdagen sammanfaller med avtalsdagen.

I samband med förvärvet har Vitrolifes styrelse fattat beslut om att emittera 1 400 000 nya aktier i Vitrolife AB (publ), motsvarande cirka 7,6 procent av bolagets aktiekapital. Vitrolifes styrelse har från ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2005 ett bemyndigande om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att emittera högst 1 800 000 aktier. Värdet på aktierna uppgår till 26,50 SEK/aktie.

Det preliminära övervärdet hänförligt till förvärvet uppgår till cirka 54 MSEK. Sedan tidigare finns goodwill i Swemed om cirka 34 MSEK. En preliminär beräkning gör gällande att andelen av övervärdet som kommer klassas som andra tillgångar uppgår till cirka 7 MSEK med en avskrivningstid på cirka 10 år. Härutöver kommer värderingen av lagret till försäljningsvärde med avdrag för försäljningskostnad innebära att lagret värderas upp med drygt 1 MSEK. Detta kommer sedan föras mot kostnad såld vara allteftersom lagret säljs. Bedömningen är att hela denna post kommer att påverka det konsoliderade resultatet för första kvartalet 2006. Resterande del av övervärdet är hänförlig till goodwill, vilken huvudsakligen består av synergieffekter i form av ökat potentiellt försäljningsvärde per kund. Goodwillen består härutöver av synergieffekter i form av effektivare logistikhantering, kvalitetskontroll och administration.

Kungsbacka 26 januari 2006 Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolifes omsättning för rullande 12 månader i september 2005 uppgick till cirka 115 MSEK och rörelseresultatet till drygt 11 MSEK. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF