Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Steen Solution™ godkänt för försäljning i Europa - Ny möjlighet till transplantation för fler patienter med mycket svår lungsjukdom

15:35 / 18 January 2006 Vitrolife Press release

Vitrolife har fått Steen solution™, en lösning för funktionstestning och rekonditionering av lungor utanför kroppen inför transplantation, CE-godkänd vilket innebär att försäljning i Europa kan påbörjas. ”Den nya metod som tagits fram innebär att läkaren kan bedöma organets lämplighet för donation efter det tagits från donator på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta i sin tur innebär att den möjliga tillgången på organ som kan transplanteras ökar väsentligt” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

Vitrolifes produkt Steen Solution™ ingår i en ny metod för funktionstestning, rekonditionering och preservation av lungor utanför kroppen. Tekniken möjliggör att hjärtdöda donatorers lungor, eller lungor från hjärndöda som initialt bedöms som osäkra, kan testas utanför kroppen för eventuell användning. Därmed ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Metoden har utvecklats av Professor Stig Steen vid universitetssjukhuset i Lund i samarbete med Vitrolife. Steens transplantationsteam genomförde i maj 2005 framgångsrikt den andra lungtransplantationen på människa med denna nya teknik. ”För allvarligt lungsjuka, en patientgrupp som idag lider svårt, innebär Steen Solution™ en större möjlighet att få effektiv terapi” säger professor Stig Steen.

Vitrolife är idag marknadsledande inom området lungpreservationslösningar med sin produkt Perfadex® och mer än 80 procent av alla lungtransplantationer i världen görs med denna produkt. Även Perfadex® ingår, tillsammans med Steen Solution™, i den nya metoden för funktionstestning och preservation av lungor utanför kroppen. Detta medicinska genombrott kan på sikt medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Steen Solution™ i Europa, s.k. CE-märkning, lämnades in i oktober 2004. Produkten har granskats av Europas centrala läkemedelsmyndighet, EMEA. Förberedelser för start av kliniska studier i USA pågår.

Kungsbacka 18 januari 2006

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF