Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Optionsprogram övertecknat

11:50 / 13 September 2005 Vitrolife Press release

På Vitrolifes extra bolagsstämma den 24 augusti 2005 beslutades om optionsprogram till anställda i Vitrolife samt till styrelsemedlemmarna i Vitrolife AB (publ).

Optionsprogrammet riktat till de anställda övertecknades med cirka 30%. Optionsrätterna fördelades därmed proportionellt i förhållande till tecknat antal. Optionsprogrammet till styrelsemedlemmarna i Vitrolife AB (publ) fulltecknades.

”Det är glädjande att se att vår personal känner så starkt förtroende och engagemang för bolaget” säger Magnus Nilsson, Vitrolifes VD. ”Efter några tuffa år är självförtroendet nu stort både vad gäller vad vi presterat så här långt och vad vi har för möjligheter i framtiden.”

Optionsprogrammet till de anställda omfattade sammanlagt 490.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 3 september 2007 till och med den 3 september 2008. Teckningskursen uppgår till 30,90 kronor.

Optionsprogrammet till styrelsemedlemmarna i Vitrolife AB (publ), exklusive styrelsens ordförande och förslagsställaren Skanditeks verkställande direktör Patrik Tigerschiöld, omfattade sammanlagt 60.000 optionsrätter. Villkoren i övrigt var desamma som optionsprogrammet till de anställda.

De fullständiga villkoren för programmen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vitrolife.com.

Kungsbacka 13 september 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF