Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ordinarie bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:45 / 11 May 2005 Vitrolife Press release

På Vitrolifes ordinarie bolagsstämma igår den 10 maj beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004.

• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson, Lars Hamberger och Madeleine Olsson-Eriksson, i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

• Beslut om instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget. Instruktionen innehåller vidare regler för valberedningens uppgifter, sammanträden samt ändringar av instruktionerna.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.800.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till bolagsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Göteborg 11 maj 2005

Styrelsen

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF