Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2005

10:00 / 10 May 2005 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 3 procent, till 30,5 MSEK (29,5). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 6 procent.

• Bruttoresultatet uppgick till 20,6 MSEK (20,5) och bruttomarginalen till 67 procent (69).

• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (5,4).

• Koncernens nettoresultat var 6,2 MSEK (6,1).

• Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,33).

• Soliditeten ökade till 83 procent (78).

• Försäljning av aktierna i Cellartis AB har medfört en realisationsvinst om 2,4 MSEK.

• Försäljningsgodkännande i USA för ICSI™ har erhållits.

• Patent, gällande användning av alanyl-glutamin i medier för embryon och stamceller, har godkänts i USA.

• Kraftfull satsning har under perioden gjorts på marknadsföring, FoU och utbyggnad av produktionskapaciteten.

Kungsbacka 10 maj 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF