Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife erhåller patent i USA

11:50 / 15 February 2005 Vitrolife Press release

Vitrolife har fått besked om att bolagets patentansökan, gällande användning av alanyl-glutamin i medier för provrörsbefruktning, har godkänts i USA. ”Fördelen med alanyl-glutamin jämfört med glutamin, som tidigare användes, är att det är stabilare och inte bryts ned till skadliga substanser som kan hämma embryots utveckling. Godkännandet av detta patent innebär en konkurrensfördel för bolaget” säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife.

Vitrolife har fått besked om att patent nr 6,838,235, benämnt ”Methods for in vitro fertilization” har godkänts av den amerikanska patentmyndigheten. Patentet gäller användning av alanyl-glutamin i odling av embryon vid provrörsbefruktning. Glutamin är en aminosyra som är viktig för embryots utveckling. Vid 37 grader Celsius, som är den temperatur som embryon odlas vid, bryts dock glutamin ner till skadliga substanser. Patentet täcker användning av dipeptiden alanyl-glutamin, som embryot självt efter behov omvandlar till glutamin, och är giltigt till år 2022.

Genom att efterlikna de fysiologiska processer som sker i kvinnan vid normal befruktning, minimerar användningen av Vitrolifes produkter negativ stress hos embryot. När nu samtidigt embryots inneboende förmåga att till viss del reglera sin omgivning används, kan säkerheten ytterligare ökas genom att undvika att embryot odlas tillsammans med potentiellt skadliga substanser.

”Patentet är viktigt eftersom vi kan utnyttja de fördelar i säkerhet som alanyl-glutamin ger även i våra kommande produkter, med mindre risk för att konkurrenterna kan kopiera oss” säger Vitrolifes marknadschef Tony Winslöf.

Kungsbacka 15 februari 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Marknadschef Tony Winslöf, telefon 031-721 80 15 eller 0708-22 80 15.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF