Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2005

12:35 / 27 October 2005 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade till 90,0 MSEK (79,3), en uppgång med 14 procent. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 21 procent till 29,2 MSEK (24,1).

• Bruttoresultatet ökade med 9 procent till 62,0 MSEK (56,9) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (72). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 14 procent till 20,2 MSEK (17,6) och bruttomarginalen var 69 procent (73).

• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (12,0) för de första nio månaderna 2005 och till 3,2 MSEK (3,4) för tredje kvartalet.

• Resultatet efter finansiella poster var 12,3 MSEK (12,2), varav 3,0 MSEK (3,2) för tredje kvartalet.

• Koncernens nettoresultat var 12,0 MSEK (12,4), varav 2,9 MSEK (3,3) för tredje kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,68).

• Soliditeten ökade till 83 procent (81).

• Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (-4,5), vilket innebär att kassaflödet för hela perioden också blev positivt, 0,5 MSEK (-6,5).

• Tillväxten i försäljningen av fertilitetsprodukter i Europa under tredje kvartalet var 21 procent.

• Optionsprogram riktat till personalen övertecknades med 30 procent.

• Ny försäljningschef för Europa/Asien har rekryterats.

Kungsbacka 27 oktober 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF