Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i VITROLIFE AB (publ)

12:00 / 25 March 2004 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 23 april 2004, kl. 17.00, SEB Göteborg, plan 4, Östra Hamngatan 18, Göteborg.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 april 2004,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 april 2004, kl. 12.00 under adress Vitrolife AB, Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka, eller på fax 031-721 80 99, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud, bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 13 april 2004 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning 1.  Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.  Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6.  Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern¬revisions¬berättelse. 8.  Anförande av VD. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av antalet revisorer. 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 13. Val av styrelse. 14. Ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags¬ordningen. 15. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Utdelning (punkten 9 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2003.

Övrigt Förslag till styrelsens sammansättning, arvodering etc kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.vitrolife.com.

Göteborg i mars 2004 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen

För mer information, kontakta;

VD Dr. Magnus Nilsson,    Tel: +46 708 22 80 00    Mobil: +46 708 22 80 61       

tf Finans- och ekonomichef, samt IR-ansvarig Anders Sävfält Tel: +46 31 721 80 00

___________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de två dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. • Europe/Middle East • The Americas • Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ___________________________________________________________________________

Show as PDF