Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari - September 2004

13:55 / 28 October 2004 Vitrolife Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004 · Omsättningen ökade med 10 procent, till 79,3 MSEK (72,3). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 13 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 24,1 MSEK (23,5), motsvarande en ökning med 3 procent. · Bruttoresultatet ökade med 24 procent till 56,9 MSEK (46,0) och därmed förbättrades bruttomarginalen till 72 procent (64). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 6 procent till 17,6 MSEK (16,6) och bruttomarginalen var 73 procent (71). · Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (38,8) för de första nio månaderna och 3,3 MSEK (45,5) för tredje kvartalet. För jämförbar verksamhet uppgick rörelseresultatet för tredje kvartalet 2003 till 3,1 MSEK (rensat för realisationsvinst 42,3 MSEK samt övriga poster hänförliga till avyttrad verksamhet 0,1 MSEK). · Koncernens nettoresultat var 11,9 MSEK (39,6), varav 3,1 MSEK (43,9, rensat för avyttrad verksamhet 1,6) för tredje kvartalet. · Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (2,16, rensat för avyttrad verksamhet 0,10). · Fokus och satsningar under perioden har koncentrerats till att bygga Vitrolifes framtida tillväxtplattform: - Marknadsorganisationen har förstärkts kraftigt vilket möjliggör bearbetning av fler marknader i egen regi. - Den nya fabriken i Denver, USA, har framgångsrikt validerats och produktion för försäljning har påbörjats. - Forskningsavtal har tecknats med Dr. Peter Svalander, grundare och tidigare VD i bolaget, gällande produktutveckling inom fertilitetsområdet. - Utbyggnad av kontors- och lagerutrymmen vid anläggningen i Kungsbacka har påbörjats. · Vitrolifes patent, gällande användning av rekombinant albumin med eller utan hyaluronsyra i medier för embryon och stamceller, har godkänts i USA. Kungsbacka 28 oktober 2004 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och IR chef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13. __________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT21100/wkr0001.pdf

Show as PDF