Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari - Juni 2003 Vitrolife AB (publ)

12:51 / 13 August 2003 Vitrolife Press release

Delårsrapport Januari-Juni 2003 Vitrolife AB (publ) · Koncernens nettoomsättning, efter fjolårets avyttring av affärsområdet Biosupportive Systems, uppgick till 48,8 MSEK (62,5), bruttomarginalen förbättrades till 60% (50%) och rörelseresultatet till -6,6 MSEK (- 13,6). · Kärnverksamhetens nettoomsättning ökade med 23% och uppgick till 48,8 MSEK (39,6), bruttoresultatet förbättrades till 29,5 MSEK (21,2) en ökning med 40 % samt rörelseresultatet 0,1 MSEK (-14,0). · Koncernens nettoresultat förbättrades och uppgick till -4,3 MSEK (-9,9). · I slutet av juni erhöll Vitrolife amerikanska FDA:s 510(k) tillstånd för marknadsföring av EmbryoGlue® - Nytt implantationsbefrämjande medium inom fertilitetsbehandling. · Produktgenerationsbytet inom fertilitetsområdet har genomförts medförande centraliserad produktion till anläggningen i Kungsbacka. Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen, vilken är helt hänförbar till kärnverksamheten, uppgick till 48,8 MSEK (62,5). (I föregående års omsättning ingick affärsområdet Biosupportive Systems, vilket avyttrades i juli 2002). Detta är en ökning med 23% i relation till jämförbara enheter under första halvåret föregående år, 48,8 MSEK (39,6). Detta trots att USD- kursen har fallit med ca 20% och Vitrolifes försäljning till ca 40% sker i USD. USD-kursens nedgång har totalt sett haft en positiv nettoeffekt på resultatet eftersom koncernen har haft högre kostnader än intäkter i USD. Den effektivare produktionstekniken i den nya Kungsbackafabriken, vilken under perioden ersatt Göteborgsbaserad äldre produktionsteknik, samt den ökade omsättningen i kärnverksamheten bidrar till att bruttomarginalen under första och andra kvartalet ökade till 60% (50%). Bruttoresultatet för kärnverksamheten blev 29,6 MSEK (21,2) vilket är en förbättring med 40%. Bruttoresultatet i koncernen uppgick till 29,4 MSEK (31,3). Rörelseresultatet inom kärnverksamheten blev 0,1 MSEK (-14,0). Rörelseresultatet i koncernen blev -6,6 MSEK (-13,6), finansnettot 2,5 MSEK (3,7) och koncernens nettoresultat -4,3 MSEK (-9,9). Marknad: Fertilitetsprodukter Inom Fertilitetsområdet arbetar Vitrolife med utveckling, produktion och marknadsföring av medier för human infertilitetsbehandling. Målet är att vara världsledande inom infertilitetsbehandling avseende säkerhet, effektivitet, kvalitet och kundanpassning. Nettoomsättningen uppgick till 43,3 MSEK (34,7), motsvarande en ökning med 25% vilket bland annat förklaras av ökade satsningar på marknadsföring och den framgångsrika lanseringen av nya produktlinjen, GIII Series(TM). Försäljningen har under perioden ökat på samtliga marknader. Fem nya produkter är under lansering vid halvårsskiftet, bland andra den banbrytande Embryoglue®, vilket ger ytterligare styrka till den nya produktlinjen inom fertilitetsområdet. Produktionen av Fertilitetsprodukterna görs från och med utgången av perioden nästan uteslutande med den nya mer ekonomiska och skalbara produktionstekniken i den nya Kungsbackafabriken. Det innebär successivt bättre produktmarginaler och möjligheter till volymsökning. Marknad: Transplantationsprodukter Inom Transplantationsområdet arbetar Vitrolife med utveckling av nya lösningar och system för att förbättra möjligheterna att hålla organ i optimal kondition under en längre tid utanför kroppen i väntan på transplantation. Vitrolife säljer för närvarande produkter för lungtransplantation och kranskärls-by-pass operation. Mer än halva omsättningen finns i USA. Nettoomsättningen uppgick till 5,5 MSEK (4,9), motsvarande en ökning med 12%. Omsättningsökningen var relativt jämnt fördelad över de geografiska marknaderna. Produkter som kompletterar huvudprodukten Perfadex inom lungtransplantation beräknas, beroende på myndighetsgodkännanden, kunna lanseras under andra halvåret 2003. Organisation och personal Vitrolifes främsta tillgång är kvalificerad personal. Vitrolife är ett kunskapsbaserat företag med, i medeltal, 69 (110) anställda under perioden, cirka 10% av personalen har avlagt doktorsexamen. Majoriteten av personalen befinner sig i åldersintervallet 25-40 år. Huvudkontoret med administration-, ekonomi- samt marknadsavdelningarna har flyttats till lokaler i anslutning till produktionsanläggningen i Kungsbacka, vilket innebär lägre lokalkostnader och positiva samordningseffekter. Ekonomisk ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 11,6 MSEK (71,7) per den 30 juni 2003. Under perioden erhölls räntor på likvida medel med 0,4 MSEK (1,3). Vidare erlades räntor om -0,5 MSEK (-0,6). Soliditeten i koncernen uppgick till 61,6% (75,8%). Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens anläggningstillgångar under perioden uppgick till 7,8 MSEK (37,0). Av dessa avsåg 3,4 MSEK (32,9) investeringar i maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar i produktionen. Koncernens avskrivningar uppgick under perioden till 3,3 MSEK (5,4). Moderbolaget Koncernen har sedan årsskiftet en global organisation inom kärnverksamheten vilket innebär globala avdelningar med en chef per funktion oavsett geografisk lokalisering. Detta har medfört personalrationaliseringar, förenklade rapporteringsvägar samt att stödfunktionerna inom moderbolaget har kunnat avvecklas. Från och med årsskiftet finns inga anställda i moderbolaget. Någon försäljning har inte förekommit i moderbolaget och resultatet före skatt uppgick till - 0,1 MSEK (-0,3). Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 1,1 MSEK (50,4) och investeringar gjordes under perioden med 0 MSEK (0). Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. Slutkursen den 30 juni 2003 var 9,10 kronor. Försäljning kärnverksamheten (MSEK) [REMOVED GRAPHICS] Försäljning kärnverksamheten (rullande 12 mån MSEK) [REMOVED GRAPHICS] Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR 20, Delårsrapportering. Den 10 oktober 2002 beslutade styrelsen att från och med den 1 januari 2003 ändra koncernens organisation, styrning samt uppföljning av redovisningen vad gäller primära segment. Därför redovisar bolaget i enlighet med RR 25, Rapportering av segment, geografiska områden som primärt segment istället för, som tidigare, affärsområden. Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Framtiden Kärnverksamheten Det besparings- och omstruktureringsprogram som togs fram vid årsskiftet med ökad fokusering på kärnverksamheten (utveckling och marknadsföring av kliniska cell- och vävnadsodlingsmedier) har fullföljts enligt plan. Övergången till en global organisation inom kärnverksamheten har fungerat väl och underlättat den beslutade inriktning på fyra målsättningar som har kännetecknat arbetet på Vitrolife under första halvåret: · Kostnadskontroll · Marknadsföring koncentrerad till de nylanserade produkterna inom fertilitetsområdet · Produktionsförberedelser för överflyttning av resterande produkter till Kungsbackafabriken vid halvårskiftet (avveckling av Göteborgsproduktionen) · Lansering av 5 nya produkter inom Fertilitetsområdet kring halvårsskiftet 2003 Vi kan nu konstatera att samtliga målsättningar har uppfyllts. Den hårda fokuseringen på kärnverksamheten har givit resultat i nya produktlanseringar, bättre produktionsekonomi och substantiellt ökad försäljning jämfört med föregående år, detta trots en kraftig nedgång i USD-kursen vilket är en omsättningsmässigt viktig valuta. Under andra halvåret kommer fokus att vara på de nylanserade produkterna inom huvudmarknaderna samt att fullfölja marknadslanseringen av GIII- serien inom de sekundära marknadsområdena. Produktutvecklingen kommer att vara koncentrerad på att färdigställa den första generationen av stamcellsmedia för forskningslaboratorier och vissa komplimenterande produkter inom både fertilitets- och transplantionsområdet samt att fullfölja produktgodkännanden av fertilitetsprodukter även på sekundärmarknader. Övrig verksamhet Inom A-life Ltd, Edinburgh, Skottland och A-Life Inc, Newport Beach, Kalifornien, är arbetet inriktat på utveckling av Hyalite(TM), en unik produkt bestående av stabiliserad hyaluronsyra för utjämning av ansiktsrynkor. En CE-märkning för marknadsföring i Europa är planerad under andra halvåret (2003). Sammanfattande kommentarer Företaget har genom hård fokusering på marknadsföring av nylanserade produkter inom fertilitetsområdet uppnått en stark ställning på dess marknader, vilket manifesterats i ökad försäljning. Vidare har en bättre produktionsekonomi uppnåtts genom att ny effektivare produktionsteknik i den nya Kungsbackafabriken ersatt äldre dyrare teknik vid Göteborgsanläggningen, vilken nu endast används för ett fåtal specialprodukter. Produktutvecklingsfokus på ett fåtal nya produkter inom fertilitetsområdet har resulterat i kortare utvecklingstider och tidigarelagda lanseringar. Dessa fakta tillsammans med fullföljandet av det besparings- och omstruktureringsprogram som implementerats under första halvåret, gör att jag bedömer att förutsättningarna för att kunna infria målsättningarna att Vitrolife från och med fjärde kvartalet kommer att ha ett positivt resultat och kassaflöde är goda. Göteborg den 13 augusti 2003 Magnus Nilsson VD, Vitrolife AB (publ) Finansiella rapporter Delårsrapporter publiceras på företagets webbplats www.vitrolife.com som pdf-fil. Delårsrapporter sänds till de aktieägare som anmält att de vill ha denna information. Delårsrapporter är planerade att avlämnas följande dagar Niomånadersrapport Onsdagen den 22 oktober 2003. Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. KPMG Jan Malm ************************************************************************ För ytterligare information, kontakta; Dr. Magnus Nilsson, VD Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 61 E-mail: mnilsson@vitrolife.com Margareta Fischer, Finans- och ekonomichef samt IR-ansvarig Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 13 E-mail: mfischer@vitrolife.com ************************************************************************ Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de fyra dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA) och A-Life Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) samt A-Life, Inc. (Newport Beach, Kalifornien, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · The Americas · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife kommer att ytterligare öka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag för utveckling av innovativa cell och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka betydligt allt eftersom nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag 69 anställda och har försäljning i över 80 länder. Under 2002 och 2003 har en fokusering mot kärnverksamheten, mediaprodukter, fullföljts inom Vitrolife. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat kraftigt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/13/20030813BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF