Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i VITROLIFE AB (publ)

15:02 / 2 April 2003 Vitrolife Press release

Kallelse till ordinarie bolagsstämma I VITROLIFE AB (publ) Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 14 maj 2003, kl. 14.00, SEB Göteborg, huvudentrén, plan 4, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 maj 2003, kl. 12.00 under adress Vitrolife AB, Mölndalsvägen 30, 412 63 Göteborg, eller på fax 031-721 80 99, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud, bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 2 maj 2003 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions berättelse. 8. Anförande av VD. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncern resultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av antalet revisorer. 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 13. Val av styrelse. 14. Val av revisor. 15. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden. 16. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om: - utseende av nomineringskommitté - uppdrag åt styrelsen att utse revisions- och ersättnings kommittéer. 17. Ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags ordningen. 18. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag Utdelning (punkten 9 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Nedsättning av överkursfonden (punkten 15) Styrelsen föreslår, i anledning av bolagets nuvarande struktur på det egna kapitalet, att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med 291.563.837 kronor, varav 35.346.719 kronor skall användas till förlusttäckning och 256.217.118 kronor skall överföras till bolagets fria egna kapital. Ändamålet med nedsättningen av överkurs fonden är att underlätta möjligheterna att framledes genomföra vinstut delning till bolagets aktieägare. Styrelsens förslag till beslut är vill korat av att tingsrättens tillstånd till överföringen till fritt eget kapital erhålles. För giltigt beslut av stämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Övriga beslutsförslag Aktieägare som tillsammans representerar 42 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för de nedan, i punkterna 10 - 14, angivna förslagen: Punkten 10 Sex ledamöter utan suppleanter. Punkten 11 En revisor utan suppleant. Punkten 12 Arvode till styrelsen med 250.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisor enligt räkning. Punkten 13 Omval av ledamöterna Per Båtelson, Mark Dumenil, Claes Glassell, Lars Hamberger, Peter Svalander och Patrik Tigerschiöld. Punkten 14 Val av KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig. Revisor väljes på en mandattid om fyra år. Punkten 16 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i egenskap av aktieägare i bolaget föreslagit att bolagsstämman skall fatta beslut om att dels utse en nomineringskommitté med uppgift att bereda frågor avseende styrelseval och nominera lämpliga styrelseledamöter, dels bemyndiga styrelsen att utse en revisionskommitté att bereda frågor rörande kontroll över bolagets redovisning och ledning, och dels att bemyndiga styrelsen att utse en ersättningskommitté som skall bereda frågor avseende ersättning till VD samt av incitamentsprogram till ledning och anställda. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden finns tillgängligt på bolaget för aktieägarna en vecka före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.vitrolife.com. Göteborg i april 2003 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01130/wkr0002.pdf

Show as PDF