Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - mars 2003

10:40 / 24 April 2003 Vitrolife Press release

Delårsrapport januari - mars 2003 * Kärnverksamhetens nettoomsättning ökade med 18 % och uppgick till 25,9 MSEK (22,0). * Koncernens bruttomarginal förbättrades till 62 % (50 %). * Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -2,2 MSEK (-4,0). * Koncernens nettoresultat förbättrades och uppgick till -0,6 MSEK (-3,7). * Vitrolife erhöll USA patent för en ny frysförvaringsteknik för levande celler, kallad Vitroloop. * Styrelsen i Vitrolife föreslår en nedsättning av överkursfonden. Koncernens omsättning och resultat Kärnverksamhetens nettoomsättning uppgick till 25,9 MSEK (22,0) vilket motsvarar en ökning med 18 % jämfört med första kvartalet föregående år. Om man inte tar hänsyn till den kraftigt försämrade dollarkursen sedan Q1 2002 blir ökningen 21 %. Då koncernen har lägre intäkter än utgifter i dollar så påverkar den förändrade dollar/SEK växlingskursen dock inte koncernens resultat negativt. Försäljningsrättigheterna till produkterna Opthalin(TM) och Fermathron(TM) vilka hade relativt låga bruttomarginaler och ingick i affärsområdet Biosupportive systems (A-Life) avyttrades juli 2002. Det har medfört att koncernens totala nettoomsättning minskade med 21 % till 25,9 MSEK (32,8), men att koncernens bruttomarginal förbättrats väsentligt. Tillsammans med den ökade omsättningen i kärnverksamheten har detta bidragit till att bruttomarginalen under första kvartalet uppgick till 62 % (50 %). Bruttoresultatet i koncernen uppgick till 16,0 MSEK (16,5). Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -2,2 MSEK (-4,0). Finansnettot uppgick till 1,7 MSEK (0,3). Koncernens nettoresultat uppgick till -0,6 MSEK (-3,7). Marknad: Fertilitets produkter Fertility Systems arbetar med utveckling, produktion och marknadsföring av medier för human infertilitetsbehandling. Målet är att vara världsledande inom infertilitetsbehandling avseende säkerhet, effektivitet, kvalitet och kundanpassning. Nettoomsättningen uppgick till 23,0 MSEK (19,4), motsvarande en ökning med 18 % vilket bland annat förklaras av lanseringen av GIII Series(TM) samt ökade satsningar på marknadsföring. Marknad: Transplantations produkter Transplantation Systems arbetar med utveckling av nya lösningar och system för att förbättra möjligheterna att hålla organ i optimal kondition under en längre tid utanför kroppen i väntan på transplantation. Vitrolife säljer för närvarande produkter för lungtransplantation och kranskärls-by-pass operation. Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (2,2), motsvarande en ökning med 32 %. Omsättningsökningen var relativt jämnt fördelad över de geografiska marknaderna. Organisation och personal Vitrolifes främsta tillgång är kvalificerad personal. Vitrolife är ett kunskapsbaserat företag med, i medeltal, 78 (110) anställda under perioden, cirka 10 % av personalen har avlagt doktorsexamen. Majoriteten av personalen befinner sig i åldersintervallet 25-40 år. Ekonomisk ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 26,6 MSEK (107,9) per den 31 mars 2003. Under perioden erhölls räntor på likvida medel motsvarande 0,1 MSEK (0,5). Vidare erlades räntor om -0,7 MSEK (-0,5). Soliditeten i koncernen per den 31 mars 2003 uppgick till 60 % (74 %). Styrelsen i Vitrolife föreslår en nedsättning av överkursfonden med 291,6 MSEK för överföring till bolagets fria egna kapital. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,7 MSEK (24,9). Av dessa avsåg 1,8 MSEK (22,2) investeringar i maskiner och inventarier och andra tekniska anläggningar i produktionen. Koncernens avskrivningar uppgick under perioden till 1,7 MSEK (2,7). Moderbolaget Koncernen har sedan årsskiftet en global organisation inom kärnverksamheten vilket innebär globala avdelningar med en chef per funktion oavsett geografisk lokalisering. Detta har även medfört förenklade rapporteringsvägar samt att stödfunktionerna inom moderbolaget har kunnat avvecklas. I och med detta är från och med årsskiftet inga personer anställda i moderbolaget. Någon försäljning har inte förekommit i moderbolaget och resultatet före skatt uppgick till - 0,5 MSEK (-1,3). Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick till 0,6 MSEK (75,2) och investeringar gjordes under perioden med 0 MSEK (0). Vitrolifeaktien Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. Handeln med Vitrolifes aktier startade i samband med börsintroduktionen på Stockholmsbörsen den 26 juni 2001. Introduktionskursen fastställdes till 40 kronor per aktie. Slutkursen den 22 april var 8,50 kronor. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR 20, Delårsrapportering. Den 10 oktober 2002 beslutade styrelsen att från och med den 1 januari 2003 ändra koncernens organisation, styrning samt uppföljning av redovisningen vad gäller primära segment. Därför redovisar bolaget i enlighet med RR 25, Rapportering av segment, geografiska områden som primärt segment istället för, som tidigare, affärsområden. Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Framtiden Kärnverksamheten Det besparings- och omstruktureringsprogram som togs fram vid årsskiftet med ökad fokusering på kärnverksamheten (utveckling och marknadsföring av kliniska cell- och vävnadsodlingsmedier) fullföljs enligt plan. Övergången till en global organisation inom kärnverksamheten har fungerat väl och underlättat den beslutade inriktning på fyra målsättningar som kännetecknar arbetet på Vitrolife under första halvåret: * Kostnadskontroll * Marknadsföring koncentrerade till de nylanserade produkterna inom fertilitetsområdet * Produktionsförberedelser för överflyttning av resterande produkter till Kungsbackafabriken vid halvårskiftet (avveckling av Göteborgsproduktionen) * Lansering av 5 nya produkter inom Fertilitetsområdet kring halvårskiftet 2003 Övrig verksamhet Inom Alife Ltd, Edinburgh, Skottland och ALife Inc, Newport Beach, Kalifornien, är arbetet helt inriktat på utveckling av HyaliteTM, en unik produkt bestående av stabiliserad hyaluronsyra (patentsökt teknologi) för utjämning av ansiktsrynkor. En CE-märkning för marknadsföring i Europa är planerad under året (2003). Förutsättningarna för olika lösningar för att avlasta Vitrolife från de framtida utvecklings- och marknadsföringskostnaderna inom denna verksamhet undersöks för närvarande. Sammanfattningsvis Företaget har genom produktlanseringarna under senare delen av 2002 och den hårda fokuseringen på marknadsföringen av dessa nya produkter en stark ställning på marknaden vilket manifesterats i ökad försäljning inom kärnverksamheten. Detta faktum tillsammans med fullföljandet av besparings- och omstruktureringsprogrammet som implementerats under första kvartalet gör att vi ser med tillförsikt på företagets förmåga att som utlovat uppnå ett positivt resultat och kassaflöde senast under det fjärde kvartalet. Göteborg den 23 april 2003 Magnus Nilsson VD, Vitrolife AB (publ) Finansiella rapporter Delårsrapporter publiceras på företagets webbplats www.vitrolife.com som pdf-fil. Delårsrapporter sänds till de aktieägare som anmält att de vill ha denna information. Delårsrapporter är planerade att avlämnas följande dagar SexmånadersrapportOnsdagen den 13 augusti 2003 NiomånadersrapportOnsdagen den 22 oktober 2003 Investor Relations Margareta Fischer, Finans- och ekonomichef samt IR-ansvarig Tel: +46 31 721 80 13, e-post: mfischer@vitrolife.com Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF