Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i VITROLIFE AB (publ)

12:34 / 4 March 2002 Vitrolife Press release

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i VITROLIFE AB (publ) Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 3 april 2002, kl. 14.00, SEB Göteborg (huvudentrén, plan 4), Östra Hamngatan 24, Göteborg. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2002, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 april 2002, kl. 12.00 under adress Vitrolife AB, Mölndalsvägen 30 A, 412 63 Göteborg, eller på fax 031-721 80 99, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud, bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 22 mars 2002 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 10. Val av styrelse. 11. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2001. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman och översänds till de aktieägare som begär att få del av handlingarna samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Göteborg i mars 2002 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00680/wkr0002.pdf

Show as PDF