Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes bokslutskommuniké 2001

14:29 / 12 February 2002 Vitrolife Press release

VITROLIFES BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 100,1 MSEK jämfört med 82,2 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 21,8 %. Koncernens bruttoresultat uppgick till 40,4 MSEK jämfört med 33,5 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 20,7 %. Koncernens nettoresultat uppgick till -37,4 MSEK jämfört med -28,8 MSEK föregående år. Soliditeten uppgick till 73,7 % (76,8 %). Se bifogad bokslutskommuniké 2001. Göteborg, 12 februari, 2002. Vitrolife AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-708 22 80 01 e-post: psvalander@vitrolife.com Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-708 22 80 10 e-post: sjacobsson@vitrolife.com www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife utökar Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. Bokslutskommuniké 2001 Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 100,1 MSEK jämfört med 82,2 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 21,8 %. Koncernens bruttoresultat uppgick till 40,4 MSEK jämfört med 33,5 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 20,7 %. Koncernens nettoresultat uppgick till -37,4 MSEK jämfört med -28,8 MSEK föregående år. Soliditeten uppgick till 73,7 % (76,8 %). Året i korthet Vitrolifeaktien noterades den 26 juni på Stockholmsbörsens O-lista i samband med en nyemission om 160 MSEK. FDA-godkännande av lungperfusionsmediet Perfadex. Lansering av världens första lösningar för provrörsbefruktning som är helt fria från blodextraherat material. Förvärv av produktionsanläggning i Kungsbacka. Avtal med Millenium Biologixs Inc. i Ontario, Canada, avseende utveckling och testning av medier för human tissue engineering. Avtal med Cell Therapeutics Scandinavia AB i Göteborg avseende utveckling och testning av medier för cellterapi och stamcellsbaserad bioteknologi. I samband med detta avtal förvärvades 10,7 % av aktierna i bolaget. Klinisk prövning av produkt för estetisk ansiktskirurgi (sk dermal implant) påbörjades i Europa. Allmänt om verksamheten Vitrolife-koncernens affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra högkvalitativa näringslösningar för förvaring av celler, vävnader och organ utanför kroppen. Genom nära samarbete med ledande forskare på området skall bolaget ligga i frontlinjen avseende forskning, produktutveckling, funktion och säkerhet. Marknadsföringen sker globalt i egen regi och i samarbete med distributörer. Vitrolife-koncernen har under året varit verksam inom 4 affärsområden: · Fertility Systems · Cell Therapy/Tissue Engineering Systems · Transplantation Systems · Biosupportive Systems Årets verksamhet har inneburit flera positiva förändringar för Vitrolife AB. Den mest omfattande förändringen skedde den 26 juni då bolaget börsintroducerades på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget emitterade 4 000 000 aktier till kurs 40 kronor. Emissionen innebar ett kapitaltillskott på 145,4 MSEK efter emissionskostnader. En stor del av ledningens tid och arbetsresurser har framförallt under första halvåret, varit fokuserat på börsintroduktionen. Investeringen i produktions- och distributionsanläggningen i Denver, Colorado, USA går enligt plan. Ombyggnation för kontor och distribution i den befintliga industrilokalen stod klar vid årsskiftet 2001/2002. Tillverkningen av den högteknologiska modulära anläggningen för aseptisk produktion, som levereras av Pharmadule AB i Emtunga, följer tidsschemat och beräknas stå klar i mars 2002 varefter nedmontering och transport sker till Denver, där modulerna ansluts till den befintliga industrilokalen. Anläggningen beräknas vara godkänd av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) första halvåret 2003. För att mildra effekten av den begränsade tillverkningskapaciteten inom affärsområde Fertility Systems, och för att frigöra kapacitet i pilotanläggningen i Göteborg, förvärvade Vitrolife Sweden AB under april 2001 en tillverkningsrörelse med befintlig renrumsanläggning från Tremedic AB i Kungsbacka. Denna investering kommer att medföra en ökning av tillverkningskapaciteten under första halvåret 2002. Under oktober månad förvärvade dessutom Vitrolife Sweden AB tillverkningsrörelsens fastighet. Under året ingick Vitrolife AB ett forsknings- och samarbetsavtal med Cell Therapeutics Scandinavia AB med spetskompetens inom stamcellsforskning innefattande alla områden i FoU-kedjan från framtagning av cellinjer till klinisk tillämpning. Vitrolife kommer att leverera medier till Cell Therapeutics Scandinavia ABs stamcellsforskning och senare med ensamrätt kommersialisera medier utvecklade för klinisk odling av stamceller och vävnader. I september månad förvärvade Vitrolife AB i samband med en nyemission 10,7 % i Cell Therapeutics Scandinavia AB. I maj månad upptog Vitrolife ABs helägda dotterbolag Swedish Biotech Center AB ett konvertibelt lån om 10,0 MSEK. I samband med avtalet om det konvertibla lånet har Vitrolife träffat ett aktieägar- och garantiavtal med Stiftelsen Industrifonden. Under december månad beslutade styrelsen i Vitrolife AB att avbryta och förbereda avyttring av byggnadsprojektet i Swedish Biotech Center AB. I samband med beslutet har en överenskommelse gjorts med Stiftelsen Industrifonden avseende reglering av det konvertibla lånet och upplösning av samtliga avtal och förpliktelser. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens anläggningstillgångar uppgick under 2001 till 77,6 MSEK (12,2 MSEK). Av dessa avsåg 6,7 MSEK (0,8 MSEK) immateriella tillgångar och 57,9 MSEK (1,9 MSEK) till övervägande del investeringar i produktionsanläggningar i Denver och Kungsbacka. Vidare tillkommer 1,0 MSEK avseende investeringar i Cell Therapeutics Scandinavia AB. Därutöver tillkommer 9,6 MSEK (8,2 MSEK) avseende investeringar i maskiner och andra tekniska anläggningar i produktionen. Investeringar i inventarier och IT uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK). Koncernens nettoomsättning och resultat Nettoomsättning Nettoomsättningen utgörs av försäljning av IVF medier, hyaluronanbaserade produkter, transplantationsmedier samt försäljning av kvalitetskontrolltester. Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 100,1 MSEK jämfört med 82,2 MSEK föregående år, motsvarande en ökning om 21,8 % (21,2 %). Största delen av ökningen kan hänföras till affärsområdet Fertility Systems, som ökade omsättningen med 30,5 % under året. Affärsområdenas totala nettoomsättning uppgick till 96,1 MSEK. Dessutom tillkommer 4,0 MSEK avseende intäkter för kontraktstillverkning. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat uppgick till 40,4 MSEK jämfört med 33,5 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 20,7 % (6,0 %). Bruttoresultatökningen kan hänföras till den ökade försäljningen i kombination med förbättrade bruttomarginaler inom affärsområde Fertility Systems. Försäljningskostnader Koncernens försäljningskostnader uppgick till 23,1 MSEK jämfört med 14,1 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 63,2 % (44,3 %). En stor del av ökningen kan hänföras till de marknadsföringsinsatser som gjorts inom affärsområdena Fertility Systems och Transplantation Systems, där bland annat ny marknadsdirektör samt två produktgruppschefer har anställts under året. Därutöver tillkommer kostnader för agentprovisioner avseende direktfakturering av kunder i USA i samband med att verksamheten för de nordamerikanska och asiatiska marknaderna successivt förläggs till USA. Administrationskostnader Koncernens administrationskostnader uppgick till 28,1 MSEK jämfört med 23,5 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 19,5 % (39,3 %). Den största delen kan hänföras till den IT-satsning som gjorts under 2001. En stor del av satsningen kan betraktas som en engångsinvestering för framtiden. Ett nytt heltäckande affärssystem, inkluderande integrerade system för material och produktionsstyrning (MPS), e-handel och marknadssupport inhandlades och togs i bruk under året. Under perioden har anläggningarna i Edinburgh, Kungsbacka och Denver inlemmats i bolagets nätverk. Hemsidan har uppdaterats med online investerarinformation (aktieinformation i realtid). Distributionen har också automatiserats med nytt IT-stödsystem. Forsknings- och utvecklingskostnader Koncernens forsknings-och utvecklingskostnader uppgick till 28,7 MSEK jämfört med 22,5 MSEK föregående år, motsvarande en ökning med 27,3% (5,5 %). En stor del av ökningen avser externa anslag (forskningsavtal med Prof. Stig Steen, Lunds universitetssjukhus respektive Dr David Gardner vid Colorado Center for Reproductive Medicine). Övriga rörelseintäkter och kostnader Nettot av övriga rörelseintäkter och kostnader uppgick till - 4,0 MSEK (0,5 MSEK). I samband med styrelsens beslut att avsluta projektet i Swedish Biotech Center AB har nedskrivning gjorts av aktiverade projektkostnader om 4,3 MSEK. Finansnetto Koncernens finansnetto uppgick till 6,1 MSEK (-3,6 MSEK). Den största, och för finansnetto avgörande, intäkten är de ränteintäkter koncernen erhållit för placeringen av likvida medel i företagscertifikat. Skattesituation Vitrolife betalar för närvarande i princip ingen skatt beroende på negativa resultat och ansamlade förluster i Bolaget. Koncernens outnyttjade förlustavdrag uppgick per den 31.12.2001 till 284,1 MSEK, varav 27,4 MSEK avser bolag i USA samt 189,2 MSEK avser bolag i Storbritannien. Årets resultat Årets resultat uppgick till -37,4 (-28,8 MSEK). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01060/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01060/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF