Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes delårsrapport, januari - juni 2001

15:48 / 20 August 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFES DELÅRSRAPPORT, JANUARI - JUNI 2001 * Vitrolifeaktien noterades den 26 juni på Stockholmsbörsens O-lista i samband med en nyemission på 160 MSEK. * Världens första odlingslösningar helt fria från blodextraherat material har lanserats för provrörsbefruktning. * Avtal har tecknats med världsledande stamcellsforskare i Göteborg och Uppsala angående forskning och produktutveckling av medier för stamcellsbaserad bioteknologi. * Framgångsrik lansering i USA av Perfadex® för lungtransplantation. * Klinisk prövning av en produkt för estetisk kirurgi (dermal implant) förbereds. * Förvärv av en produktionsanläggning i Kungsbacka har genomförts. * Utveckling av nya produktlinjer löper enligt plan. * Rörelseresultatet uppgick under perioden till -23,5 MSEK (-9,8 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -54,3 % (-24,1 %). * Nettoomsättningen uppgick till 43,3 MSEK (40,9 MSEK) vilket motsvarar en ökning på 6,1% (28,5 %). Se bifogad delårsrapport. Göteborg den 20 augusti 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00570/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00570/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF