Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife fullföljer börsintroduktion

16:50 / 19 June 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE FULLFÖLJER BöRSINTRODUKTION · Priset fastställt till 40 SEK per aktie · Första noteringsdag på Stockholmbörsen beräknas till den 26 juni 2001 · Nyemission om totalt 160 MSEK · Stort intresse från allmänheten Priset på aktierna i Vitrolife Aktiebolag (publ) ("Vitrolife") har fastställts till 40 SEK per aktie ("introduktionspriset"). Totalt erbjöds 4 000 000 nyemitterade aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands, till allmänheten i Sverige samt till anställda inom Vitrolife. Utöver de nyemitterade aktierna har, i enlighet med prospektet, Dr. Peter Svalander, grundare av och VD i Vitrolife, sålt 250 000 aktier genom sitt helägda bolag Swedish Biotechnology AB. Cirka 70 procent av erbjudandet har tilldelats svenska och internationella institutionella investerare. Resterande del av de erbjudna aktierna har tilldelats den svenska allmänheten, anställda samt personer och företag som Vitrolife har affärsrelationer med. Erbjudandet var tecknat cirka 1,5 gånger. Vitrolife tillfördes genom nyemissionen cirka 2 500 nya aktieägare. Utöver de nyemitterade aktierna har, i enlighet med prospektet, Vitrolife förbundit sig att på begäran av Enskilda Securities emittera ytterligare högst 637 500 aktier för att täcka eventuell övertilldelning ("övertilldelningsoptionen"). Om övertilldelnings-optionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet 4 887 500 aktier motsvarande cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Vitrolife. Erbjudandet kan således komma att omfatta cirka 196 MSEK. - Det är vår uppfattning att nyemissionen, ägarspridningen samt börsintroduktionen skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av Vitrolifes verksamhet. Det intresse branschkunniga investerare har visat för erbjudandet bekräftar den positiva syn som vi har på Vitrolifes framtid. Börsintroduktionen av Vitrolife kommer att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion genom att öka intresset för företaget, säger Vitrolifes styrelseordförande Lars Hamberger. - Nyemissionen möjliggör en fortsatt kraftfull utbyggnad av vår tillverkningskapacitet och marknadsorganisation för att befästa och vidareutveckla Vitrolifes ledande ställning på de tillväxtmarknader där vi verkar. Det glädjer oss att investerare i både Sverige och utomlands, trots det hårda börsklimatet, visat ett så stort intresse för Vitrolife, säger Vitrolifes VD Peter Svalander. Baserat på introduktionspriset uppgår Vitrolifes marknadsvärde till cirka 740 MSEK. Notering på Stockholmsbörsens O-lista beräknas ske från och med den 26 juni 2001. Stabilisering: SIB/Stockholmsbörsens regler. Enskilda Securities har varit finansiell rådgivare till Vitrolife i samband med börsintroduktionen. Göteborg den 19 juni 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) Styrelsen För information kontakta: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 80 anställda och har försäljning i över 70 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT01210/bit0001.pdf

Show as PDF