Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife till O-listan i juni

15:34 / 31 May 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE TILL O-LISTAN I JUNI · Vitrolife-aktien beräknas komma att noteras vid Stockholmsbörsens O- lista från och med slutet av juni 2001 · Totalt beräknas värdet av Erbjudandet (inklusive övertilldelningsoption) uppgå till 196 - 235 miljoner kronor · Anmälningsperiod 6-18 juni 2001 · Kapitaltillskottet ger bättre möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nya produktområden För att skapa bättre förutsättningar för fortsatt expansion har styrelsen för Vitrolife Aktiebolag (publ) ("Vitrolife" eller "Bolaget") och dess aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Vitrolife genom en nyemission uppgående till mellan 160 och 192 miljoner kronor fördelat på 4 000 000 aktier. Härutöver avser Dr. Peter Svalander, grundare av och VD för Vitrolife, sälja högst 250 000 aktier. Vidare har Vitrolife förbundit sig att emittera ytterligare högst 637 500 aktier på begäran av Enskilda Securities för att täcka eventuell övertilldelning. Såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare i Sverige och i utlandet kommer att erbjudas att förvärva aktier. Allmänheten kan bl a förvärva aktier via SEB Internetbanken på www.seb.se. Anmälningstiden löper under perioden 6-18 juni 2001. Första noteringsdag beräknas bli den 26 juni 2001. Försäljningspriset fastställs genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 40 - 48 kronor. Priset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 48 kronor per aktie, exklusive courtage. Förutsatt att Erbjudandet accepteras i sin helhet och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till 196 - 235 miljoner kronor. - Genom fortsatt utveckling av vårt produktutbud och vår organisation skall vi befästa bolagets marknadsposition och vidareutveckla Vitrolifes ledande ställning på de tillväxtmarknader där vi verkar, säger Peter Svalander, VD i Vitrolife. Den finansiella styrka som uppnås genom nyemissionen, kombinerat med Vitrolifes inneboende styrka och förmåga att lansera innovativa produkter inom området cell- och vävnadsteknologi, ger oss goda möjligheter att skapa ett lönsamt och expansivt företag, fortsätter Peter Svalander. Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt och har idag mer än 80 anställda. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Börsintroduktionen genomförs under ledning av Enskilda Securities. Tryckt noteringsprospekt kommer att finnas tillgängligt hos Vitrolife, Enskilda Securities och SEBs bankkontor, samt på Enskilda Securities hemsida, www.enskilda.se. Göteborg den 31 maj 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) Styrelsen För information kontakta: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan eller i annat land där offentliggörande, publicering eller distribution skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT01110/bit0001.pdf

Show as PDF