Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - mars 2001

16:30 / 26 April 2001 Vitrolife Press release

Delårsrapport januari - mars 2001 Inledning Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Affärsidén är att utveckla, producera och sälja högkvalitativa lösningar och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Koncernens verksamhet bedrivs i fyra affärsområden, vilka redovisas koncernövergripande utan geografisk begränsning. * Fertility Systems * Cell Therapy and Tissue Engineering Systems * Transplantation Systems * Biosupportive Systems Under den aktuella perioden skedde ett genombrott inom affärsområdet Transplantation Systems. Vitrolifes organtransplantationslösning Perfadex® produktgodkändes av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för användning vid lungtransplantationer. Vid årsskiftet anlitade Vitrolife det svenska företaget Pharmadule AB för att leverera en högteknologisk modulär anläggning för aseptisk produktion. Den färdiga anläggningen kommer att ligga i Denver, Colorado, USA, men design och grundvalidering kommer att ske i Sverige. Anläggningen kommer att uppfylla FDA:s krav. Försäljning och marknad Vitrolife har idag försäljning i mer än 80 länder. Bolagets försäljning har god spridning geografiskt och produkterna befinner sig i olika faser i produktlivscykeln vilket ger lägre risk. Ett flertal produkter är baserade på hyaluronsyra som produceras på bioteknisk väg i egna anläggningar. Vitrolife samarbetar med ett brett internationellt nätverk av forskare och opinionsledare vilket är betydelsefullt för produktutveckling och marknadsarbete. Under perioden har tre nyrekryteringar skett inom marknadsorganisationen, en Marknadsdirektör för Vitrolife-koncernen samt en Technical Support Manager respektive en Produktområdeschef för Fertility Systems. För att tillvarata möjligheter inom Asien/Stillahavsregionen har marknadsorganisationen förstärkts med två kinesisktalande medarbetare, som sedan flera år varit verksamma inom Vitrolifes forskning och utvecklingsorganisation i Sverige. Fertility Systems Inom Fertility Systems har Vitrolife påbörjat en intensivare marknadsföring i Asien, som är en av de snabbast växande marknaderna, vilket lett till en ökad försäljning. Försäljningen i USA, som är en av Vitrolifes viktigaste marknader, har ökat i förhållande till försäljningen i Europa. Cell Therapy and Tissue Engineering Systems Inom Cell Therapy and Tissue Engineering Systems pågår utvecklingsarbete av medier för odling av embryonala stamceller. Produkter kommer under 2001 initialt att lanseras mot forskningsmarknaden. Transplantation Systems Inom Transplantation Systems har marknadsföringstillstånd för Perfadex® för lungtransplantation erhållits av amerikanska FDA. Indikationerna på efterfrågan från amerikanska kunder är mycket positiva. Vitrolife har under perioden haft utställningar på två vetenskapliga kongresser i USA med gott gensvar. Tyvärr är försäljningsstarten av Perfadex i USA något försenad på grund av den långa handläggningstiden hos FDA. I Europa har nya kunder tillkommit i Holland, Belgien och Storbritannien. I Sverige har nya kunder erhållits för Perfadex® för blodkärlspreservation. Biosupportive Systems Försäljningen av befintliga produkter är ojämnt fördelad över året på grund av lagringssituationen hos distributörerna och försäljningen har därför varit relativt svag inom detta affärsområde på grund av en oregelbunden orderingång. Till exempel begärdes en leverans av Ophthalin avsedd för januari 2001 redan i december 2000, vilket innebär att den ingick i fjolårets omsättning. Inom indikationsområde ortopedisk kirurgi fokuserar affärsområdet på den amerikanska marknaden. En PMA (pre market approval) för Fermathron inlämnades till FDA under förra året. När FDA- godkännande erhålls, kommer Fermathron att lanseras i USA.. Bolaget undersöker för närvarande möjligheten att finna alternativa försäljningskanaler för Fermathron i Europa. Inom affärsområde Biosupportive Systems pågår utveckling av nya produkter baserade på sk tvärbunden hyaluronsyra. Lansering av två nya produkter planeras under andra halvåret 2001, vilket gör att de prognostiserade intäkterna är ojämnt fördelade med tyngdpunkt lagd på den senare delen av året. Organisation och personal Vitrolife-koncernens verksamhet bedrivs genom moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de tre helägda dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg), Vitrolife UK Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) och Vitrolife Inc. (Denver, Colorado, USA). I koncernen ingår även Swedish Biotech Center AB (publ). Bolaget befinner sig i uppstartningsskedet och planerar att tillsammans med andra finansiärer starta en högteknologisk produktionsanläggning inom Göteborgsregionen för frystorkade produkter. Det helägda dotterbolaget Scandinavian QC Laboratories AB som marknadsför biologiska kvalitetstester ingår även i Vitrolife-koncernen. Vitrolifes främsta tillgång är kvalificerad personal. Vitrolife är ett kunskapsbaserat företag med 82 (76) medelantal anställda under perioden. 10 personer av dessa har avlagt doktorsexamen. Majoriteten av dessa personer befinner sig i åldersintervallet 25-40 år. Forskning och utveckling Vitrolife satsar intensivt på egen forskning och utveckling som bedrivs i Sverige, Skottland och USA. Under kvartal 3, 2001 kommer Vitrolife att i Europa lansera Fertility Systems rekombinanta medier för provrörsbefruktning. Produkterna är de första av sitt slag och representerar en helt ny generation av medier som erbjuder maximal patientsäkerhet vid behandling av ofrivillig barnlöshet. Inom Cell Therapy and Tissue Engineering Systems pågår samarbetsprojekt med världsledande forskargrupper. Synergier med övriga affärsområden möjliggör nya produktkoncept som är av stort intresse för forskningen inom stamcellsbaserad bioteknologi. Utvecklingsarbete pågår av medier för odling av kroppsegna celler för att laga brosk- och benskador samt embryonal stamcellsodling. Forskningen och utvecklingen inom Transplantation Systems är fokuserad på att utveckla nya lösningar och system som skall förbättra möjligheterna att hålla organ i bättre kondition utanför kroppen i väntan på transplantation och under en längre tid. Detta för att möjliggöra att fler transplantationer kan genomföras. Forskningssamarbetet med Prof. Stig Steen, Lunds universitetssjukhus, har resulterat i en ny teknik och nya produkter varigenom möjliggörs att antalet lungsjuka som kan komma att genomgå transplantation kan mångdubblas. En ny produkt för bättre förvaring av blodkärl i samband med by-pass operation är under utveckling. Biosupportive Systems utvecklar tillsammans med Vitrolifes övriga affärsområden nya produkter baserade på hyaluronsyra. Vitrolifes nyutvecklade metod med sk dubbelt tvärbunden hyaluronsyra ger markant högre biologisk stabilitet och möjliggör expansion mot nya marknadssegment t ex kosmetisk behandling. Produktion Vitrolife har tre produktionsanläggningar, en i Göteborg, en i Edinburgh, Storbritannien och en under utveckling i Denver, Colorado, USA. Anläggningarna i Göteborg och i Edinburgh är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001/EN 46001. Anläggningen i Denver utformas i enlighet med de höga krav som ställs av amerikanska FDA. Utöver produktion i egen regi sker kontraktstillverkning i Sverige, Norge och Tyskland. Bolaget arbetar med en produktionsstrategi innebärande att all kvalificerad produktion skall bedrivas i egen regi. För att öka produktionskapaciteten kommer ett antal åtgärder att vidtagas. Från och med kvartal 4, 2001, utökas produktionskapaciteten i Göteborg och 2003 tas anläggningen i Denver i drift. Detta kommer att ge bolaget större handlingsfrihet och möjliggör både en kommersialisering av nyutvecklade produkter och fortsatt forskningsproduktion av nya medier. IT Under perioden har ett nytt affärssystem tagits i bruk, vilket möjliggör spårbarhet i verksamhetens alla led, välstrukturerad materialförsörjning, streckkodsbaserad distribution samt global produktionsplanering. I systemet ingår e-handel och kundstödssystem. Systemet kommer i sin helhet att vara i drift under det andra halvåret 2001. Ekonomisk ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 34,5 MSEK (13,8 MSEK) per den 31 mars 2001. Av dessa var 17,9 MSEK placerade i företagscertifikat med fast ränta. Under perioden erhölls räntor på likvida medel motsvarande 0,3 MSEK (0 MSEK). Vidare erlades räntor om -0,1 MSEK (0 MSEK). Soliditeten i koncernen per den 31 mars uppgick till 77,1 % (82,7 %). Det egna kapitalet har endast påverkats av periodens resultat och kursdifferenser. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens anläggningstillgångar under perioden uppgick till 10,4 MSEK (0,9 MSEK). Av dessa avsåg 10,1 MSEK (0,8 MSEK) investeringar i maskiner och inventarier och andra tekniska anläggningar i produktionen. Koncernens avskrivningar uppgick under perioden till -2,2 MSEK (-1,6 MSEK). Periodens resultat Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 19,4 MSEK (22,0 MSEK) motsvarande en minskning med 11,8 %. En bidragande orsak till koncernens minskning i nettoförsäljningen var att affärsområde Biosupportive Systems levererade en order på 3,6 MSEK under december månad 2000, som skulle ha levererats i januari 2001. Hade detta skett skulle koncernens nettoomsättning ha varit 23,0 MSEK (22,0 MSEK) motsvarande en ökning med 4,5 %. Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -13,3 MSEK (-2,6 MSEK). Rörelseresultatet påverkades av den lägre försäljningen under perioden och av ökade kostnader inom huvudsakligen administration och forskning- och utveckling. Som en följd av den forskning som bedrivits, vilket resulterat i genombrottet med amerikanska FDA:s godkännande av Perfadex, har Vitrolife intensifierat produktutvecklingen inom detta område. Detta har bland annat resulterat i att Vitrolife tecknat ett nytt avtal med Professor Stig Steens forskargrupp i Lund, vilket innebär en ökad satsning med ytterligare 2,4 miljoner kronor per år för Vitrolife. Även den för bolaget viktiga forskningen inom fertilitetsprodukter i Denver, USA där rekombinanta medier utvecklats har ökat kostnaderna då ytterligare personer kontrakterats. De administrativa kostnaderna har också ökat. Det är framförallt den för Vitrolife viktiga IT- satsningen, vars kostnader för implementeringen och anlitade konsulter tagits direkt mot resultatet. Hyreskostnaderna har ökat på grund av att nya lokaler har tillkommit i Denver. Vidare redovisar Vitrolife UK Ltd ökade kostnader vilka är relaterade till IT- anslutningen med Sverige samt legala kostnader i samband med inflyttande i nya lokaler. Finansnettot uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Den största intäkten kan hänföras till omvärdering av fordran i utländsk valuta. Koncernens nettoresultat uppgick till -11,6 MSEK (-2,1 MSEK). Av koncernens totala nettoomsättning svarade affärsområde Fertility Systems för 14,5 MSEK (13,4 MSEK), motsvarande en ökning med 8,2 % vilken förklaras av en kontinuerligt ökande efterfrågan på affärsområdets produkter. Affärsområdet Cell Therapy and Tissue Engineering Systems befinner sig i ett startskede och marknadsför för närvarande inga produkter. Vitrolife beräknar att de första produkterna för forskningsbruk kommer att lanseras under 2001. Affärsområde Transplantation Systems nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (0,3 MSEK), motsvarande en ökning med 166,7 %. Affärsområde Biosupportive Systems nettoomsättning påverkades negativt av den oregelbundna orderingången som diskuterats ovan. Nettoomsättningen var 4,1 MSEK (8,3 MSEK), motsvarande en minskning med 50,6 %. Bruttoresultatet för koncernen uppgick till 6,4 MSEK (10,1 MSEK). Orsaken till minskningen är den lägre försäljningen i affärsområde Biosupportive Systems. Av koncernens totala bruttoresultat utgjorde affärsområde Fertility Systems för 6,4 MSEK (6,9 MSEK), Transplantation Systems för 0,6 MSEK (0,2 MSEK) och Biosupportive Systems för -0,6 MSEK (3,0 MSEK). Av koncernens totala forsknings- och utvecklingskostnader svarade Fertility Systems för -3,7 MSEK (-2,3 MSEK), Cell Therapy and Tissue Engineering Systems för -0,1 MSEK (0 MSEK), Transplantation Systems för -2,2 MSEK (-1,2 MSEK) och Biosupportive Systems för -1,2 MSEK (-1,4 MSEK). Redovisningsrådets rekommendationer Vid upprättandet av kvartalsbokslutet har en genomgång skett av de nya rekommendationerna från redovisningsrådet som trätt i kraft den 1 januari 2001. Bolaget följer samtliga dessa nya rekommendationer, vilket innebär att någon effekt på redovisat resultat och ställning ej uppstått i kvartalsbokslutet. Inga redovisningsprinciper har förändrats under perioden. Framtida utveckling Vitrolife förbereder en notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista och i samband därmed en nyemission i syfte att säkra kapital för fortsatt uppbyggnad av infrastrukturen inom framförallt produktion. Noteringen kommer att ske vid lämplig marknadstidpunkt. Projektet har krävt stora resurser inom styrelse, företagsledning, administration och ekonomi. Vitrolife bygger upp en intern organisation som bedöms kunna klara dels kraven på en marknadsnotering, dels ökat administrativt stöd till affärsområdenas verksamhet på fältet. Bolaget räknar med att år 2001 blir ett år av infrastrukturell konsolidering för att kunna klara en försäljningsökning då de nya produktionsresurserna är på plats. Under tiden pågår förberedelser inom alla funktioner för att lägga grunden till en global marknadsexpansion. De nya produkterna inom bolagets affärsområden anses vara konkurrenskraftiga och bedöms ha stor marknadspotential. Göteborg 2001-04-11 Dr. Peter Svalander VD, Vitrolife AB (publ) Revisionsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt de rekommendationer som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Göteborg den 17 april 2001 KPMG Jan Malm Auktoriserad revisor Kommande rapport tillfällen Delårsrapport för perioden 24 augusti januari till juni 2001 Delårsrapport för perioden 17 oktober januari till september 2001 Årsredovisning 2001 20 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02010/bit0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF