Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Två nya förvärv och en stark start på året

08:00 / 12 May 2022 Swedencare Press release

Perioden i sammandrag

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2022

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

  • Nettoomsättningen uppgick till 377,7 MSEK (133,9 MSEK), motsvarande en ökning om 182%
  • Operationell EBITDA uppgick till 94,7 MSEK (36,7 MSEK), motsvarande en ökning om 158%, respektive en operationell EBITDA-marginal om 24,9% (27,4%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet om 11,2 MSEK samt en redovisningsteknisk varulagerjustering om 25,6 MSEK
  • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 7%
  • Operationell EBIT uppgick till 75,0 MSEK (36,1 MSEK), motsvarande en ökning om 108% respektive en operationell EBIT-marginal om 19,7% (26,9%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 11,5 MSEK (8,9 MSEK)
  • Resultat per aktie beräknat på 146 475 502 aktier 0,08 SEK (0,08 SEK)*
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,6 MSEK (10,9 MSEK)
  • Per den 31 mars 2022 uppgick likvida medel till 277,3 MSEK (162,5 MSEK)

* Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1 som genomfördes i maj 2021

Väsentliga händelser under första kvartalet

Swedencare AB (publ) förvärvar det ledande amerikanska pet supplement bolaget NaturVet vilket slutfördes 1 februari. Köpeskillingen om totalt 4 181 MSEK erlades genom en kontantlikvid om 3 750 MSEK och en apportemission om 431 MSEK.

Swedencare AB (publ) förvärvar det italienska pet healthcare-bolaget Innovet inriktad på veterinärsegmentet vilket slutfördes 1 mars. Köpeskillingen om totalt 526 MSEK erlades genom en kontantlikvid om 449 MSEK och en apportemission om 77 MSEK.

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 35,5 miljoner aktier och tillförs härigenom 3 550 MSEK som, efter emissionskostnader på 16,5 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 3 533,5 MSEK för att delfinansiera förvärven av NaturVet och Innovet.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalet utgång att kommentera.

VD har ordet

Stark efterfrågan kombinerat med högt internt tempo i en orolig omvärld

Stark efterfrågan på våra produkter, en del leveransutmaningar på grund av Covid-19 och invasionen av Ukraina, många interna projekt avseende vårt breda produktutbud, högkvalitativa nyanställningar, flera fysiska kundmässor och slutligen två transformativa förvärv summerar ett intensivt kvartal!

Det första kvartalets nettoomsättning om 378 MSEK innebar en ökning med 182% jämfört med Q1 2021 samtidigt som det operationella EBITDA-resultatet ökade med 158% till 94,7 MSEK, motsvarande en marginal om 24,9%. Det amerikanska förvärvet NaturVet ingår i konsolideringen från1 februari och Innovet från 1 mars.

Som framgår ovan har vi lagt ett hektiskt kvartal bakom oss. Majoriteten av bolagen i vår grupp har haft ett starkt kvartal, en följd av aktiv affärsutveckling genom samarbeten mellan våra dotterbolag och a_̈ven på grund av vårt målinriktade arbete de senaste åren som nu börjar ge frukt. Det är ett uttalat mål för oss att växa klart snabbare än branschen. Under det första kvartalet visar vi en organisk tillväxt på 7%, lägre än vad vi siktar på årsbasis men förväntat då vi under andra halvan av året kommer att ha en starkare tillväxt främst drivet av Vetio samt den tredje produktionslinjen i NaturVet. I Vetios kanadensiska anläggningen kommer vi att öka produktionsdelen markant och i den södra anläggningen skalar vi även där upp produktionen i vår nya anläggning som färdigställdes i slutet av förra året. En annan förklaring är att för ett flertal av våra ”organiska bolag” var Q1 2021 det starkaste kvartalet för hela året med en ”proppen ur”-effekt efter vad vi då trodde var slutet på Covid-pandemin. Kina har än en gång påverkats av lock downs vilket är en stor del av orsaken till en lägre organisk tillväxt tillsammans med några andra exportmarknader. Jag är mycket nöjd med att vi studsade tillbaka marginalmässigt från 18,9% i Q4 2021 till nästan 25% i operationell EBITDA detta kvartal.

Året inleddes starkt i januari för att i februari bli lite avvaktande från framför allt våra större kunder på grund av den makroekonomiska oron. Vi kunde tydligt se att vi sålde mer ut till konsument men att kunderna inte fyllde på lagren i samma utsträckning. Det var troligtvis kopplat till försök att trimma balansräkningarna inför eventuella räntehöjningar och sedan kom Rysslands orättfärdiga invasion som ytterligare skapade osäkerhet. Dessa faktorer påverkade vår försäljning men glädjande för vår verksamhet är att kvartalet avslutades väldigt starkt och de storkunder som tidigare lagt försiktigare beställningar under februari "ligger nu på" för att få snabbare leveranser. Ett angenämt problem även om jag hade hellre sett jämnare orderflöden då vi nu inte lyckades leverera ut allt under kvartalet. I och för sig gör detta att innevarande kvartal inletts starkt.

Vi är fortsatt påverkade av råvaru- och materialpris-höjningar och vi justerar efterhand våra egna priser. Ett flertal av våra priser höjdes i januari men för ett antal kunder, däribland de stora onlineplattformarna, slog prishöjningarna först igenom i början av Q2. Husdjursägarna har, i linje med experternas analys, inte låtit sig påverkas av prishöjningarna och vi ser en fortsatt hög efterfrågan.

Vår satsning på USA imponerar marknaden och jag kan konstatera att det inte finns många leverantörer med den bredd vi kan erbjuda med våra olika gruppbolag. Under kvartalet och framför allt under mässan Global Pet Expo var mötena många med både befintliga och potentiella kunder som intresserat vill veta vad vi som grupp nu kan erbjuda. Vi är i slutfasen av ett antal större samarbeten med både nya och befintliga kunder som kommer, vid avslut, att påverka vår försäljning positivt redan under 2022 och flera år framöver. På mässan, som var den första på två år, lanserade vi bl.a. en ny kombinerad produktserie inom ProDen PlaqueOff® med fyra produkter till hund och två till katt och NaturVet lanserade sin nya produktlinje Evolutions. Båda väckte stor uppmärksamhet och flertalet kunder la sina beställningar på plats.

Tittar vi på våra olika gruppbolag är det framför allt Pet MD Brands, FAV och NaturVet i USA och Nutravet samt Spanien i Europa som har en mycket stark tillväxt under kvartalet. Vetio och ett fåtal andra bolag fortsätter att bygga organisation inför omsättningstillväxten samt de kundavtal som nu ändras från utveckling till leveransprojekt och jag är imponerad av det intresse vi har för våra utannonserade tjänster. Vi bygger ett starkt team vilket är nödvändigt för att ta hand om alla de möjligheter vi har.

Organisatoriskt och för vårt kunderbjudande, kommer vår tillverkande enhet på Irland att ingå i Vetio och ledas av John Kane. John kommer även att ingå i vår koncernledning som Production Director. Koncernledningen förstärks ytterligare med Brian Nugent som Nordamerikansk CCO för veterinär- och onlineverksamheterna. Brian har framgångsrikt fusionerat Stratford och Animal Pharm samt byggt upp vårt lager- och logistikcentrum där även Pet MD Brands och FAV huserar och tar nu ledningen även för dessa företag samt Rx Vitamins. NaturVet och SwedencareUSA, vilka är fokuserade på Pet Retail, kommer fortsätta att rapportera direkt till mig.

Förvärvsaktiviteten har varit hög och det är en fortsatt strid ström av entreprenörer som vill bli en del av Swedencarefamiljen vilket gör att vi fortsätter att utvärdera många möjligheter. När och om vi blir fler kan ni vara förvissade om att de kommer kompletera vår grupp och bidra med något unikt då vi byggt upp en stark och framgångsrik process för att utvärdera och slutföra förvärv.

Framöver har vi många spännande projekt att genomföra och jag ser fram att möta kunder på världens största mässa, InterZoo i Nürnberg, under maj månad och på SuperZoo i Las Vegas i slutet av sommaren. Även om kvartalet hade vår högsta omsättning och vinst någonsin kan ni förvänta er en ännu starkare fortsättning där vi kommer att växa kvartal för kvartal med starkt kassaflöde och presentera spännande nyheter i en jämn ström avseende nya produkter, samarbetsprojekt, kunder och marknader.

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 12 maj 2022

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.com.

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 10:00-10:30 CEST och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk: https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-q1-report-with-q-a/join/28lxerlb

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/