Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2021

08:00 / 17 February 2022 Swedencare Press release

Ett kvartal präglat av god tillväxt och förberedelser inför 2022

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober– 31 december 2021

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 255,2 MSEK (100,6 MSEK), motsvarande en ökning om 154%
 • Operationell EBITDA uppgick till 48,3 MSEK (33,8 MSEK), motsvarande en ökning om 43%, respektive en EBITDA-marginal om 18,9% (33,6%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av FAV om 1,4 MSEK samt den icke kassaflödespåverkade PPA-justeringen* om 2,9 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 10%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 44,1 MSEK (21,2 MSEK), motsvarande en ökning om 108% respektive en EBITDA-marginal om 17,3% (21,1%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 15,7 MSEK (8,5 MSEK), motsvarande en ökning om 84% respektive en EBIT-marginal om 6,1% (8,4%)
 • De slutförda förvärvsanalyserna (PPA*) belastar bruttoresultatet med 2,9 MSEK samt avskrivningarna med 20,6 MSEK. Den totala påverkan på det redovisade resultatet (EBIT) under Q4 2021 uppgår därmed till 23,4 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,7 MSEK (7,4 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 118 150 028 aktier 0,17 SEK (0,07 SEK)**
 • Per den 31 december 2021 uppgick likvida medel till 136,1 MSEK (284,1 MSEK)

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 770,4 MSEK (239,9 MSEK), motsvarande en ökning om 221%
 • Operationell EBITDA uppgick till 190,2 MSEK (75,6 MSEK), motsvarande en ökning om 152%, respektive en EBITDA-marginal om 24,6% (31,4%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärv om 17,2 MSEK samt den icke kassaflödespåverkade PPA-justeringen* om 43,3 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 17%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 129,7 MSEK (60,0 MSEK), motsvarande en ökning om 116% respektive en EBITDA-marginal om 16,8% (25,0%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 64,6 MSEK (41,4 MSEK), motsvarande en ökning om 56% respektive en EBIT-marginal om 8,3% (17,2%)
 • De slutförda förvärvsanalyserna (PPA*) belastar bruttoresultatet med 43,3 MSEK samt avskrivningarna med 53,6 MSEK. Den totala påverkan på det redovisade resultatet (EBIT) under 2021 uppgår därmed till 96,9 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 54,6 MSEK (33,4 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 111 951 297 aktier 0,49 SEK (0,38 SEK)**
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,8 MSEK (30,6 MSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 7,8 MSEK
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,20 SEK per aktie

* Purchase Price Allocation (PPA) justeringen - I samband med bokslutsarbetet har förvärvsanalyserna slutförts vilket innebär i korthet att delar av goodwill-posten har omallokerats till identifierbara immateriella tillgångar samt varulager. Justeringen påverkar dels varukostnaderna för de förvärvade bolagen Nutravet, Pet MD Brands samt Rx Vitamins (43,3 MSEK) dels avskrivningar (53,6 MSEK). Den negativa resultatpåverkan avseende varukostnader, där dessa redovisningsmässigt upptas till verkligt värde det vill säga med låg vinstmarginal, är av engångskaraktär och belastar 2021 medan avskrivningarna görs över tillgångarnas förväntade livslängd. De slutförda förvärvsanalyserna påverkar inte kassaflödet. För mer information, se not 2 i bilaga.

** Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Swedencare AB (publ) förvärvar Fulfillment Advantage Ventures (FAV), ett amerikanskt logistikbolag för e-handel av djurhälsoprodukter den 1 oktober. Köpeskillingen om totalt cirka 41,5 MSEK erlades genom en kontantlikvid om cirka 25,0 MSEK och en apportemission om cirka 16,5 MSEK.

Swedencare AB (publ) fastställer ny finansiell målsättning. Under 2026 skall omsättningen nå 4 MDSEK med ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) om lägst 30%.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Swedencare AB (publ) förvärvar det italienska pet healthcare-bolaget Innovet inriktad på veterinärsegmentet. Tillträdet väntas ske 1 mars.

Swedencare AB (publ) förvärvar det ledande amerikanska pet supplement bolaget NaturVet vilket slutfördes1 februari. Köpeskillingen om totalt cirka 4 148 MSEK erlades genom en kontantlikvid om 3 717 MSEK och en apportemission om 431 MSEK.

Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 35,5 miljoner aktier och tillförs härigenom 3 550 MSEK som, efter emissionskostnader på 16,5 MSEK, gav ett nettotillskott på 3 533,5 MSEK för att delfinansiera förvärven av NaturVet och Innovet.

VD har ordet

Stark försäljningsavslutning av året med fokus på synergier och fortsatta marknadssatsningar inför 2022

Lyckade förvärv under året och en stark avslutning gör att vi omsätter mer i detta kvartal än under hela 2020!

Det fjärde kvartalets nettoomsättning om 255,2 MSEK innebar en ökning med 154% jämfört med Q4 2020 och är vårt starkaste kvartal någonsin samtidigt som vårt operationella EBITDA-resultat ökade med 43% till 48,3 MSEK, motsvarande en marginal om 18,9%. En sämre marginal var förväntad då vi sett kraftigt ökade råvarukostnader, framför allt, hos vårt nyförvärv från i somras, Vetio. Vidare påverkades resultatet även av planerad personaluppbyggnad till vår helt nya tillverkningsenhet i Florida, vilken startar volymproduktion inom kort, uppstarter och marknadsföring av ett antal större online-projekt, vilka redan i Q1 2022 kommit upp till önskad lönsamhetsnivå, samt en del extraordinära legala kostnader vilka inte återkommer. Med gjorda prisjusteringar från 1 januari och en riktigt stark inledning från samtliga gruppbolag förväntar jag mig att vi redan i nästa rapport är tillbaka över 25% i operationell EBITDA.

Rekordrapporten avseende omsättning var inte självklar då vi definitivt fick lite Coronapåverkan ännu ett kvartal. Några mässor/stora kundträffar blev framflyttade och en del kunder blev lite försiktigare i sina beställningar med den ökade risken för omfattande lock downs på grund av Omicron. Lyckligtvis blev det inte så långvariga restriktioner och vi känner verkligen att det är full fart på affärerna i årets inledning. Även de mer långväga kunderna på vissa marknader i Asien och Sydamerika har fått tillbaka sin aptit och förutom att lägga bra beställningar är de mycket mer intresserade av att diskutera våra nya produktlinjer och planera för lanseringar under 2022. Jämfört med Q3 växte vi med 15%. Således en bra ökning med tanke på att kvartalet avslutades med en lite avvaktande trend. Vår produkttillförsel har fortsatt att förbättras, framför allt på grund av transfereringar till våra interna produktionsenheter. Det som nu återstår är att bli helt självförsörjande inom produktion av soft-chews, något vi räknar med att vara innan halvårsskiftet. Vårt förvärv av NaturVet, som vi lyckades genomföra i mycket tuff konkurrens, är en väldigt viktig pusselbit i detta arbete.

Den nordamerikanska marknaden, världens största, dominerar vår verksamhet alltmer efter förvärven sedan 2020. Vi har slutfört sammanslagningen av Stratford och Animal Pharm och där har vi även anställt en ny väldigt erfaren CCO som kommer att ansvara för veterinärsdelen. Det är ett välkommet tillskott för att kunna utveckla och tillvarata alla de möjligheter vi har inom gruppen. Vår starka position i marknaden har öppnat upp många nya affärsmöjligheter som vi kommer att bearbeta. Det är inte bara på affärssidan vi märkt ett större intresse utan även som arbetsgivare sticker vi ut och har ett stort antal förfrågningar från mycket kvalificerade personer. Vi kommer att fortsätta bygga personalstyrkan med försiktighet men med tanke på våra tillväxtplaner måste naturligtvis organisationen hänga med.

Vårt nyförvärvade logistikbolag FAV har rivstartat och är redan en avgörande del i vår starka online-tillväxt. Naturligtvis kommer de att märkas mycket mer under 2022 då vi endast hunnit med att bygga ut samarbetet för ett fåtal av våra gruppbolag och det med ett begränsat sortiment än så länge. Vi har även flyttat in FAV till vår lager- och logistikhub utanför Tampa vilket höjer produktiviteten och sänker kostnadsbilden. Vi kan även samutnyttja personal från våra olika gruppbolag som är lokaliserade i samma område. Antal skeppade produkter från FAV ökade från 49K i Q3 till 75K i Q4 och det är bara början. Under Q1 inleds ett dropship-samarbete med Chewy och Target+, dessutom har vi även framgångsrikt lanserat unika så kallade ”bundle packs” på Amazon.

Vetio hade några utmaningar under kvartalet. Vi visste om att resultatet skulle påverkas markant av höjda råvaru- och förpackningskostnader och att Q4 påverkades mer än Q3 beroende på att man i föregående kvartal fortfarande hade tillgång till lager som var inköpt under första halvåret och till lägre priser. Från 1 januari i år har vi dock kunnat kompensera för dessa kostnader genom prishöjningar och vi ser redan i januari att marginalerna är förbättrade. Vidare har man även haft ökade personal- och färdigställandekostnader för vår nya anläggning i Florida, något som påverkat marginalen negativt. Samtidigt har kvartalet varit mycket framgångsrikt genom slutförda utvecklingsprojekt och vunna affärer från både befintliga stora kunder och nytillkomna. Vetio North som är vår pharma-anläggning kommer att ha tre volymproduktioner under 2022 jämfört med en mindre produktion under 2021. Den minsta produktionen kommer att öka under första halvåret och de två andra kommer att gå in i full produktion i Q3 efter en del test-produktioner under våren. Vetio South kommer efter inledande produktioner i den nya anläggningen i Q1 att vara i full gång under Q2 med framför allt externa projekt men även en del interna. Samtliga volymkunder inom dermatologiprodukter har prognosticerat tvåsiffrig ökning för året.

Vår produktlinje ProDen PlaqueOff® fortsätter sin starka utveckling och det är glädjande att notera att vi ökar vår försäljning med 10% i det första kvartalet efter att vårt patent gått ut, och 20% för helåret. Jag har alltid understrukit styrkan i vårt varumärke, den starka studie-evidensen och det lojala kundstöd vi har världen över. Vi har dessutom ett antal intressanta diskussioner med nya samarbetspartners vilka, om några av de materialiseras, kommer att vara av signifikant betydelse för 2022 års försäljning. Marknader som stack ut extra positivt i Q4 var bland annat USA, Skandinavien, Spanien, Japan, Chile och Australien. Kina kom tillbaka med en order men det som var extra roligt var att under deras största onlineförsäljningsdag ”double eleven” hade ProDen PlaqueOff® 22% av all försäljning inom Pet dentalkategorin på Tmall/Taobao, tvåan Tropiclean låg på 13%. Vi har aldrig haft en så stor andel eller distans till tvåan tidigare.

Vårt engelska gruppbolag Nutravet har haft ett mycket starkt år och kvartalet fortsatte på den inslagna vägen. Värt att notera är att kvartalet var det starkaste någonsin för export där Sydkorea sticker ut. Vi ser även fortsatt utökat samarbete mellan Nutravet, SwedencareUK samt Swedencare Irland. Vi har en stark position och kan undvika många av de problem som uppstått mellan EU och UK på grund av Brexit.

I månadsskiftet november/december lyckads vi för första gången på två år samla styrelsen och de flesta gruppbolag för ett strategi- och affärsutvecklingsmöte i Tampa, Florida. Majoriteten hade inte träffats fysiskt innan och även om digitala möten är bra går de inte att jämföra med möten face-to-face när det kommer till att få resultat. Vi hade fantastiska dagar och även om vi var i gång med en hel del synergiprojekt redan tidigare blev vårt möte något som kan betecknas som ”proppen ur”. En märkbar skillnad är att gruppbolagen fortsatt interagera med varandra utan inblandning från koncernledningen. Mötet kryddades med att Dr. Pol och hela hans familj deltog och delade med sig av insikter och erfarenheter. Att samla över 40 personer från hela världen är en avsevärd investering men väl värd sitt pris när vi nu kunnat summera allt som kommit ut av mötet.

Vi kan sammanfatta året som väldigt intensivt med transformativa och kompletterande förvärv av Pet MD Brands, Rx Vitamins, Vetio och slutligen FAV. Vår organiska tillväxt blev godkända 17%, till stor del påverkad av Covid-19, men jag är övertygad om att när jag skriver mina VD-ord om ett år kommer vi att ha levererat över 20% i organisk tillväxt. 2021 har varit ett år med fortsatt stark efterfrågan, kartläggning av den amerikanska marknaden och exportmöjligheter, affärsutveckling samt att identifiera och genomföra synergier och tillvarata möjligheter. Med den starka starten av 2022 ser vi att vårt gedigna arbete under 2021 snabbt börjar ge avkastning och att organisationen genomsyras av engagemang, exekvering och stolthet.

Förutom en stark start på året avseende försäljning har vi tagit ett stort steg i vår ambition att bli det ledande bolaget inom husdjurshälsa genom två nya fantastiska förvärv. Genom Innovet, vår partner sedan länge för den italienska veterinärsmarknaden, får vi en imponerande produktportfölj, en mycket hög vetenskaplig kompetens och en stark IP-portfölj som vi kan utveckla internationellt. Idag omsätter Innovet 133 MSEK, varav 90% i Italien, och har en hög lönsamhet med över 30% i EBITDA. De har en stark pipeline av nya produkter och vi ser fram emot att kunna hjälpa till med att få ut produkterna på den internationella marknaden i en större omfattning. Renato della Valle som drivit företaget framgångsrikt med sin familj kommer att fortsätta som VD och han ser fram emot att ytterligare öka tillväxten med hjälp av vår grupp.

Vi slutförde även den största affären i Swedencares historia genom förvärvet av amerikanska NaturVet, ett förvärv jag knappt vågat drömma om för ett år sedan. NaturVet är ett unikt varumärke och det äldsta och starkaste inom kosttillskott för Pet retail i USA. Med en försäljning om nästan 600 MSEK under 2021 till över 10 000 oberoende ”pet specialty retailers” samt till fyra av de fem största kedjorna, däribland Petco, och en snabbväxande online-försäljning till bland annat chewy.com och Amazon är det ett verkligt transformativt förvärv för vår del. Vi får förutom en imponerande produktlinje, ett management i topp-klass och en säljorganisation som väl kompletterar vår egen och även den starkaste soft-chew produktionen i USA. Två linjer producerar för närvarande och under Q2 kommer en ny, tredje linje, att introduceras vilken mer än fördubblar nuvarande volym. Vad som, förutom ovanstående, verkligen drev oss till att försöka genomföra affären är de många likheterna det finns mellan våra bolag. Scott Garmon som, tillsammans med sin hustru, grundade bolaget för 27 år sedan har samma syn på affärer som vi har. Entreprenöriell, snabbhet, kundfokus, kvalité och lönsam tillväxt är några exempel på beskrivningar som jag tycker speglar båda bolagen. Vi har redan satt i gång ett antal projekt mellan våra amerikanska bolag och det är ingen tvekan om att NaturVet kommer att vara bland de snabbast växande bolagen inom gruppen och samtidigt ge en extra boost till många andra gruppbolag. Lönsamheten är även den i toppklass med EBITDA över 30%.

Våra finansiella mål som vi kommunicerade i december 2021 är inspirerande men har naturligtvis kommit i en annan dager då vi, efter förvärven av NaturVet och Innovet, hade en proforma-omsättning överstigande 1,6 miljarder 2021, en betydligt högre nivå än när målen sattes. Oavsett dessa mål ser jag och hela organisationen fram emot att leverera hög tillväxt och bra resultat i år. Närmast ser vi fram emot att träffa kunder och branschkollegor på Global Pet Expo i Orlando i slutet av mars. Där lanseras bland annat en ny produktlinje inom ProDen PlaqueOff®, en helt ny linje från NaturVet som riktar in sig på de så kallade Millenials och Dr. Pol är på plats för sin första stora lansering. Marknaden vet om att vi har höga ambitioner och vi ser fram emot att fortsätta i den andan!

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 17 februari 2022

Fullständig bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se.

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av bokslutskommunikén där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 15:00-15:30 CET och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-q4-report-with-q-a/join/tyuijisr

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/