Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare genomför en riktad nyemission av 35,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 3,6 miljarder kronor

23:40 / 26 January 2022 Swedencare Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämman den 18 januari 2022 och enligt vad Swedencare indikerat i ett pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 35 500 000 aktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 26 januari 2022.

Swedencare offentliggjorde tidigare idag att man ingått avtal om att förvärva The Garmon Corporation (”NaturVet”) och Innovet Italia Srl (”Innovet”) och Bolaget avser att delfinansiera förvärven med likviden från Nyemissionen.

Nyemissionen har tecknats av flertalet utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Fonder, Första AP-fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Odin Fonder, Fonder för SEB Investment Management och Symrise AG. Styrelsen bedömer att möjligheten att kunna använda emissionslikviden från Nyemissionen för genomförandet av förvärven av NaturVet och Innovet är positivt för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå, inte minst utifrån att få en bra balans av olika finansieringskällor. Därtill tillförs Bolaget genom Nyemissionen nya välrenommerade institutionella investerare och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen är positiv för Swedencare. Eftersom Nyemissionen bland annat (i) säkerställer att förvärven av NaturVet och Innovet kan genomföras med en optimal kapitalstruktur, (ii) innebär att Bolaget tillförs institutionella aktieägare, (iii) kan genomföras på ett betydligt mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med avsevärt mindre komplexitet än en företrädesemission är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer därför att Nyemissionen ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Efter registrering av Nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Swedencare att uppgå till 153 650 028. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Swedencare efter Nyemissionen. Efter den planerade apportemissionen som kommer ske i samband med att de annonserade förvärven av NaturVet och Innovet genomförs kommer ytterligare 4 461 777 aktier att emitteras och totalt antal aktier kommer därefter således att uppgå till 158 111 805.

Bolaget har åtagit sig, med sedvanliga villkor, att inte emittera ytterligare aktier under en period av 180 dagar efter fullföljandet av Nyemissionen. Aktieägande styrelsemedlemmar, VD och CFO har ingått en sedvanlig lock-up med Joint Bookrunners om 90 dagar efter fullföljandet av Nyemissionen. Säljarna av NaturVet och Innovet har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 24 månader för 2/3 av aktierna, och 36 månader för 1/3 av aktierna efter fullföljandet av Nyemissionen.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Swedencare engagerat Pareto och SEB som Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till Swedencare och Baker McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/