Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare avser genomföra en riktad nyemission

17:33 / 26 January 2022 Swedencare Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Pareto Securities (”Pareto”) och Skandinaviska Enskilda Banken (”SEB”), tillsammans ”Joint Bookrunners”, att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission upp till cirka 35,5 miljoner nyemitterade aktier, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämman den 18 januari 2022 (”Nyemissionen”).

Om Bolaget genomför Nyemissionen kommerlikviden från Nyemissionen att användas för att delfinansiera förvärven av The Garmon Corporation (”NaturVet”) och Innovet Italia Srl (”Innovet”), som offentliggjordes i separat pressmeddelande tidigare idag.

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning förväntas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 27 januari 2022. Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Swedencare i samråd med Joint Bookrunners och förfarandet kan när som helst avbrytas. Swedencare kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats. En av Bolagets största ägare, Symrise AG, har indikerat intresse att teckna för aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 200 miljoner EUR.

Styrelsen bedömer att möjligheten att kunna använda emissionslikviden från Nyemissionen för genomförandet av förvärven av NaturVet och Innovet är positivt för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå, inte minst utifrån att få en bra balans av olika finansieringskällor. Därtill förväntas Bolaget genom Nyemissionen tillföras nya välrenommerade institutionella investerare och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen är positiv för Swedencare. Eftersom Nyemissionen bland annat (i) säkerställer att förvärven av NaturVet och Innovet kan genomföras med en optimal kapitalstruktur, (ii) innebär att Bolaget tillförs institutionella aktieägare, (iii) kan genomföras på ett betydligt mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med avsevärt mindre komplexitet än en företrädesemission är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Bolaget har åtagit sig, med sedvanliga villkor, att inte emittera ytterligare aktier under en period av 180 dagar efter fullföljandet av Nyemissionen. Aktieägande styrelsemedlemmar, VD och CFO har ingått en sedvanlig lock-up med Joint Bookrunners om 90 dagar efter fullföljandet av Nyemissionen. Säljarna av NaturVet och Innovet har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 24 månader för 2/3 av aktierna, och 36 månader för 1/3 av aktierna efter fullföljandet av Nyemissionen.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Swedencare engagerat Pareto och SEB som Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till Swedencare och Baker McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/