Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma 2022

14:30 / 18 January 2022 Swedencare Press release

Vid Swedencares extra bolagsstämma, som hölls i Malmö den 18 januari 2022, fattades följande beslut.

Beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda, innefattande riktad emission av teckningsoptioner
Förslaget biträddes av 81,55 % av de på stämman företrädda rösterna och aktierna medan 18,45 % röstade nej till förslaget. Då förslaget kräver minst nio tiondelar beslutade den extra bolagsstämman att inte anta det föreslagna incitamentsprogrammet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor genom nyemission av högst 40 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/