Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Swedencare AB (PUBL)

08:30 / 30 March 2021 Swedencare Press release

Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790, med säte i Malmö, kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Mot bakgrund av covid-19 genomförs Swedencares årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Förutsättningar för deltagande

En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 21 april 2021,
 • dels anmäla sig senast onsdagen den 28 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.swedencare.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se, senast måndagen den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö, och på bolagets hemsida, www.swedencare.se, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 21 084 475 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 21 084 475.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 2. Val till styrelse och av revisor
 3. Principer för utseende av valberedning
 4. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
 5. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 7. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor samt utseende av valberedning (punkterna 1, 8 - 10)

Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg, ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Johan Bergdahl (JCC Group Invest Sweden AB) samt Håkan Lagerberg (Mastan AB), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 34% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande;

Punkt 1) - Per Malmström som ordförande vid årsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 8) - Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt 1 400 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte är anställda av bolaget.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 9) - Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleant samt föreslås omval av styrelseledamöterna Per Malmström, Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Håkan Lagerberg, Thomas Eklund samt Sara Brandt.

Omval av Per Malmström som styrelsens ordförande.

En presentation av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.swedencare.se.

Omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 10) - Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Jenny Graflind, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 3 maj 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden:s försorg den 6 maj 2021.

Punkt 11) - Uppdelning av aktier (aktiesplit)

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att:

 • antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på fem aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar från 21 084 475 till 105 422 375,
 • bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för split, och att
 • styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som stämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med punkt 12 nedan.

Punkt 12) - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om tillägg av en ny 13 § i bolagsordningen enligt nedan.

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Styrelsen föreslår, till följd av en ändring om avstämningsdag i aktiebolagslagen, att de första två meningarna i 11 § i bolagsordningen ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Föreslagen lydelse

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Styrelsen föreslår vidare att 5 § i bolagsordningen ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

”Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000”

Föreslagen lydelse

”Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000”

Förslaget om ändring av 5 § i bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att genomföra uppdelning av aktier i enlighet med punkt 11 ovan.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 12 och 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 8 april 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2021

Swedencare AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021  kl. 08.30 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/