Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämman 2020

12:00 / 11 September 2020 Swedencare Press release

Vid Swedencares extra bolagsstämma, som hölls i Malmö den 11 september 2020, fattades följande beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och utöver bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2020, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av högst 4 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, NutriScience® och Stratford säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande åtta egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 kl. 12:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/