Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

08:30 / 21 April 2020 Swedencare Press release

Ökade marknadssatsningar ger rekordomsättning

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI - 31 MARS 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 37 726 TSEK (30 551 TSEK), motsvarande en ökning om 23%
  • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 15%
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 430 TSEK (10 816 TSEK), motsvarande en minskning om 4% respektive en EBITDA-marginal om 27,6% (35,4%)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 714 TSEK (10 679 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 28,3% (34,9%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 8 441 TSEK (8 508 TSEK)
  • Resultat per aktie beräknat på 15 801 980 aktier 0,53 SEK (0,54 SEK)
  • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 44 092 TSEK (35 252 TSEK) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under första kvartalet har pandemin covid-19 brutit ut. Swedencare följer utvecklingen noggrant tillsammans med våra återförsäljare och utvärderar i vilken utsträckning denna kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. Vi förväntar oss att den underliggande efterfrågan på våra produkter inte kommer att minska på grund av covid-19 pandemin, dock väntas en viss tidsförskjutning av beställningar från våra distributörer då de i sitt led blir påverkade av minskade butiksbesök samt begränsningar på grund av logistik. I dagsläget är det omöjligt att ge några framåtriktade bedömningar i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten följande kvartal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera utöver det som beskrivs ovan avseende påverkan på grund av covid-19 pandemin.

VD HAR ORDET

Samhället ser idag helt annorlunda ut än när vi, för endast ett kvartal sedan, förväntansfulla öppnade 2020. Ingen lämnas opåverkad av covid-19 situationen men trots utmaningarna har vi levererat ett kvartal med en omsättningsökning på 23% och med en EBIT-marginal i linje med våra målsättningar. Dessutom har vi flera spännande projekt och samarbeten både att glädjas över och se framemot.

Som jag nämnde i Bokslutskommunikén förväntade vi oss att covid-19 skulle påverka oss med en tidsförskjutning i orderläggning från vissa marknader. Denna tidsförskjutning bekräftades när Kina, som drabbades först, i princip stängde all fysisk handel under mars månad. Den ökade satsningen på online-försäljning påverkades samtidigt av både leverans- och logistikproblem. Vår kinesiska återförsäljare lägger vanligtvis en beställning per kvartal, denna gång uteblev dock beställningen under Q1. Den kinesiska marknaden har nu börjat komma igång igen och vi levererar under Q2 en större beställning. Vår återförsäljare rapporterade nyligen att de, trots utmaningarna under Q1, lyckades nå samma omsättning under kvartalet som motsvarande period föregående år.

I Europa, USA och resten av Asien har covid-19 pandemin inte haft någon större påverkan på omsättning eller resultat under Q1 även om transporter och logistik har inneburit begränsningar och aktiviteter blivit inställda alternativt flyttade. Våra leverantörer och deras fabriker har fortsatt producera enligt plan.

Med en markant lägre trafik och efterfrågan i butiker förväntar sig våra distributörer att deras påfyllda lager, efter leveranser under Q1, sannolikt kommer att räcka längre, något som bedöms påverka beställningar till oss i Q2 och eventuellt följande kvartal - till vilken grad är dock svårt att prognostisera idag. Vi fortsätter ha en nära dialog med våra distributörer runt om i världen för att stötta dem och vi bidrar bland annat med extra marknadsföringsmaterial och kampanjer.

Även om vi förväntar oss en temporär nedgång i beställningar från vissa distributörer ser vi fortsatt en stark långsiktig tillväxt i efterfrågan då husdjursmarknaden fortsätter att växa. Dels ökar antalet nya husdjur på nästan alla marknader och dels har ett ökat hemarbete kommit att innebära att "Pet Parents" spenderar extra tid med sina hundar och katter - de fyrbenta familjemedlemmarna har blivit än viktigare.

Trots utebliven försäljning till Kina, som är vår största externa marknad, stod Övriga Asien för 14% av kvartalets försäljning. Främsta bidragsgivare var Korea som mer än fördubblade omsättningen jämfört med samma period föregående år, detta efter en större beställning som även innehöll våra nya Mini Dental Bones.

Vårt avtal med Amazon som slöts i höstas har haft starkt positiv påverkan i Q1. I UK fördubblades försäljningen till Amazon jämfört med samma period föregående år, då försäljningen till Amazon gick via en grossist. Samarbetet har flera fördelar, vi har exempelvis full kontroll på leveransen och över hur våra varumärken presenteras och visas på plattformen. Om försäljningen under kvartalet har påverkats positivt genom uppfyllnad av Amazons lager och/eller covid-19 situationen kan man bara spekulera i men onlineförsäljningen har ökat kraftigt under en längre tid och trenden förväntas fortsätta. Vi utökar därför våra satsningar inom online, dels på kort sikt för att möta begränsningen inom den fysiska handeln och dels på lång sikt för att nå fler kundgrupper. I det längre perspektivet kan ett förändrat kortsiktigt shoppingbeteende, betingat av covid-19 situationen, komma att innebära att hushållen i ökad utsträckning fortsätter handla mer online även när krisen är över.

Vårt foderprojekt med Canagan fortsätter framgångsrikt och deras dentalfoder finns nu på 25 marknader, produkterna marknadsförs bl.a. i Ryssland, Japan och Tyskland. Jag kan med glädje rapportera att vi nu tar ännu ett steg att utveckla denna produktgrupp genom att vi under kvartalet har ingått ett exklusivt avtal med en foderproducent för den brasilianska marknaden, den största marknaden i världen efter USA på djurfoder. Jag ser fram emot att presentera mer detaljer om detta i nästa rapport. Vi fortsätter lansera våra populära Dental Bones på allt fler marknader och under det gångna kvartalet var försäljningen 60% högre än under motsvarande kvartal 2019.

Vi levererar en EBIT på 10,7 MSEK motsvarande en marginal på 28,3% vilket är i linje med vår långsiktiga målsättning. Vår ökade marknadssatsning ger resultat samtidigt som satsningen innebär ökade kostnaderna dels genom samarbetet med Amazon och dels genom de marknads- och introduktionskampanjer som genomfördes i nya butikskedjor i USA i början av Q1. EBIT påverkades även positivt av en svagare krona under kvartalet.

Vi har alla fått erfara hur snabbt vardagen kan förändras och vi delar alla önskan om att så snart som möjligt kunna gå tillbaka till ett normalt läge. Till dess gör vi vårt bästa för att påverka situationen för våra kunder och samarbetspartners.

Ta hand om er,

Jenny Graflind, VD

Malmö den 21 april 2020

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff® och NutriScience® säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

 

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020  kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/