Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

08:30 / 13 February 2020 Swedencare Press release

Ytterligare ett starkt år för Swedencare!

PERIODEN I SAMMANDRAG

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 34 084 TSEK (27 778 TSEK), motsvarande en ökning om 23%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 13%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 246 TSEK (7 684 TSEK), motsvarande en ökning om 7% respektive en EBITDA-marginal om 24,2% (27,7%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 584 TSEK (7 332 TSEK), motsvarande en minskning om 10% respektive en EBIT-marginal om 19,3% (26,4%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5 722 TSEK (5 742 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 15 801 980 aktier 0,36 SEK (0,36 SEK)
 • Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 45 737 TSEK (28 435 TSEK)  

HELÅRET 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 126 769 TSEK (99 136 TSEK), en ökning om 28%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 22% 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39 531 TSEK (29 711 TSEK), motsvarande en ökning om 33% respektive en EBITDA-marginal om 31,2% (29,9%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 36 914 TSEK (29 428 TSEK), motsvarande en ökning om 25% respektive en EBIT-marginal om 29,1% (29,6%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 29 913 TSEK (23 320 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 15 778 462 aktier 1,90 SEK (1,48 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 128 TSEK (21 951 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 541 TSEK (843 TSEK)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie för 2019 (0)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Swedencare AB (publ) förvärvar den grekiska djurhälsodistributören Biovet.

Swedencare AB (publ) utser ny VD att leda bolaget mot de finansiella målen 2024 samt fastställer ny utdelningspolicy.

Swedencare AB (publ) förstärker organisationen med en Global Marketing Manager som en del i den ökade marknadssatsningen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det fjärde kvartalets utgång att kommentera. 

 

VD HAR ORDET

Fortsatt global tillväxt och ökade marknadssatsningar

Förra årets avslutande kvartal gav en omsättning på 34,1 MSEK, 23% högre än motsvarande kvartal 2018. För helåret noterar vi en nettoomsättning på 126,8 MSEK, en ökning med 28%. Omsättningen påverkas positivt av förvärvet av Biovet varför den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 13% under Q4 samtidigt som helårets motsvarighet summeras till 22%.

Vi har fortsatt hög tillväxt på flertalet marknader, bland annat följdes rekord-ordern från Kina i Q3 upp av en ännu större order i Q4 vilket innebar att Kina svarade för hela 13% av vår totala omsättning under kvartalet. Även i USA och Norden fortsätter vi ha bra tillväxt. USA ökade med 26% i kvartalet och hela 47% för helåret.  Ett starkt Q3 i UK gav en något svagare utveckling under Q4 och en väntad större order från Korea försköts till Q1 2020. Vår koreanska återförsäljare har med leveransen i Q1 hela vårt PlaqueOff sortiment och de rapporterar att de har haft stora framgångar med, framför allt, ProDen PlaqueOff® kattprodukt och våra dental bones.

Vår partner Canagan noterar framgångar med fodersamarbetet vilket resulterat i att vår ingrediensförsäljning ökar - trots att det fortfarande rör sig om små volymer så noterade även denna produktgrupp en rekordförsäljning under kvartalet.

Lanseringar sker både av nya produkter, Minibones är nu lanserade på flera marknader i Europa och vi förväntar oss att försäljningen av dessa kommer igång ordentligt under H1 2020, samt på nya marknader då vi under Q4 levererade dental bites till Chile för första gången.

EBITDA ökade med 7% under Q4, delvis påverkad av ökade marknadssatsningar, medan den svenska kronans förstärkning under kvartalet bidrog till att EBIT minskade med 10% till 6,6 MSEK. Ett sämre resultatutfall än för motsvarande kvartal föregående år skall ses i ljuset av de satsningar vi gör inom marknadsföring och att större orders ibland förskjuts över kvartalsskiften. För helåret ökade EBIT med 25% till 36,9 MSEK, motsvarande en marginal om 29,1%.

Under Q4 utarbetade vi strategiska och finansiella mål fram till 2024 vilka vi offentliggjorde den 23 oktober. I arbetet med att nå målen ligger en väsentligt ökad satsning på marknadsaktiviteter, något som inleddes under det gångna kvartalet. Nu tar vi nästa steg i och med att vår Globala Marknadschef, Sara Ahlström, anslöt i mitten av januari. Under Saras ledning skall vi göra varumärket ProDen PlaqueOff® till den ledande globala dentalprodukten för husdjur d.v.s. leverera på vår vision. 

I omvärlden har innevarande år har inletts med ett beslut om Brexit, vilket vi får se de fulla effekterna av först efter nästa årsskifte, och att Kina lamslagits av Corona-viruset. Hur länge och på vilket vis den rådande situationen i Kina påverkar Swedencare är svårt att sia om idag, men då våra produkter inte inhandlas på veckobasis förväntar vi oss inte att försäljningen påverkas mer än med en eventuell tidsförskjutning. Samtidigt som butikshandeln påverkas negativt av den rådande situationen ökar efterfrågan online. Detta bemöter vår lokala distributör genom att köra speciella digitala kampanjer som vi ser framemot att se resultatet av.

Vi lägger nu ännu ett spännande år bakom oss, ett år som bjudit på fortsatta försäljningsframgångar och en hög lönsamhet. Vi har produkter och varumärken som vi är stolta över och som allt fler kunder världen över upptäcker. Tillväxttrenden i husdjurs-branschen fortsätter och vi har tagit en viktig roll på dentalområdet, en roll som vi nu ska förvalta genom att växla upp på marknadssidan. När denna rapport publiceras har jag varit VD i drygt tre månader och jag ser framemot att fortsätta utveckla vårt bolag tillsammans med mina kollegor, styrelsen, återförsäljare och självklart våra kunder runt om i världen.

Jenny Graflind, VD

Malmö den 13 februari 2020

Fullständig bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020  kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/