Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2019

08:30 / 26 July 2019 Swedencare Press release

Fortsatt stark försäljningsutveckling med USA och Asien i täten

PERIODEN I SAMMANDRAG

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 30 376 TSEK (25 669 TSEK), motsvarande en ökning om 18%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 15%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 158 TSEK (7 125 TSEK), motsvarande en ökning om 29% respektive en EBITDA-marginal om 30,1% (27,7%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 8 657 TSEK (7 420 TSEK), motsvarande en ökning om 17% respektive en EBIT-marginal om 28,4% (28,8%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6 809 TSEK (5 815 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på̊ 15 770 622 aktier 0,43 SEK (0,37 SEK)
 • Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 39 076 TSEK (24 972 TSEK)

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 60 926 TSEK (47 353 TSEK), en ökning om 29%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 23%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 974 TSEK (13 184 TSEK), motsvarande en ökning om 52% respektive en EBITDA-marginal om 32,7% (27,7%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 19 335 TSEK (13 432 TSEK), motsvarande en ökning om 44% respektive en EBIT-marginal om 31,7% (28,3%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 15 317 TSEK (10 616 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på̊ 15 770 622 aktier 0,97 SEK (0,67 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 769 TSEK (7 763 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 797 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Swedencare AB (publ) får ytterligare en internationell institution som ny större aktieägare, DNCA - Invest Beyond Global Leaders samt Invest Norden Europe.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång att kommentera.  

VD HAR ORDET

Solid utveckling under Q2 - fortsatt god tillväxt och trots ökade satsningar, en bra marginal 

Det andra kvartalets nettoomsättning om 30,4 MSEK innebar en ökning med 18% jämfört med Q2 2018. Resultatet utvecklades ännu bättre och vi visade en EBITDA om 9,2 MSEK, en ökning med 29% jämfört med 2018. EBITDA-marginalen noterades till 30,1%, precis över vårt resultatmål om 30%.

De flesta marknaderna visade en fortsatt god utveckling i spåren av ett mycket starkt Q1. Nordamerika fortsätter att leverera, denna gång med en omsättningsökning på̊ 54%, detta trots att vi först i juni kunde leverera en första omgång av de numera USA-tillverkade Dental Bites. Efter att ha noterat en försäljning av Dental Bites för första gången i år ser jag fram emot att vi nu ska kunna tillgodose den efterfrågan produkten har på̊ den amerikanska marknaden och att kunna rapportera om det i kommande rapporter. Vidare var det även först i juni som vi kom ikapp våra restorders för Dental Bones för vilka efterfrågan varit väldigt hög. Vi har investerat för att kunna dubbla produktionen av Dental Bones, något som vi räknar med att nå̊ under tidig höst. Vi har även utökat säljstyrkan med en mycket erfaren person i Paul St. Germain som ansvarar för nordöstra USA samt östra Kanada. Paul startade i maj och har redan kommit in och levererat.

UK var bra men lite lägre än det starka Q1 som var något påverkat av att vissa av våra kunder beställde ovanligt mycket med tanke på̊ risken för en hård Brexit. Trots att vi lyft in Spanien i ett eget bolag ökar Sydeuropa omsättningen och det till en väsentligt högre resultatmarginal. Det är framförallt Frankrike, Portugal och Grekland som går starkt, bl.a. genomfördes en Dental Bones-kampanj i Grekland som sålde slut på̊ en månad att jämföra med planen att den skulle vara i tre månader.

Spanien kommer att bli en mycket bättre marknad för oss framöver i och med etableringen av det egna dotterbolaget. Vi har nu klart med regionala distributörer som täcker hela landet och vi har redan kunnat leverera små̊ orders till vissa. Det var dock först den 1 juli som vi fick tillbaka samtliga säljrättigheter i Spanien varför Q2 mest har bestått i uppbyggnad av kontakter, logistik samt marknadsföring. Under Q2 har etableringen av vårt eget säljbolag i Spanien belastat resultatet med ca: 660 TSEK men nu är vi väl rustade för att börja visa svarta siffror under det andra halvåret. Vår produktionsanläggning på̊ Irland tar över allt mer av vår ProDen PlaqueOff®-tillverkning och för att växla upp har vi genomfört en GMP-inspektion och förhoppningen att få ett godkännande under året. Vi arbetar även med att få vår fabrik godkänd för kinesisk export vilket, i så fall, öppnar upp många affärsmöjligheter för vår produktfamilj NutriScience. Det är en omfattande process men både vi och vår partner i Kina arbetar hårt för att få ett godkännande.

Avseende övriga världen var det framförallt Asien som var starka i kvartalet samtidigt som Ryssland och Tjeckien ökade mycket procentuellt sett. Kina som hade ett väldigt starkt Q2 ökade sina inköp från oss något samtidigt som deras försäljning ökade med över 80%. Det innebär att vi under andra halvåret kommer att se högre leveranser från oss då vår partner nu optimerat sina lager. Leveranserna till Korea och Japan ökade med över 70% under Q2 och det blir intressant att följa upp introduktionen av vår kattversion av ProDen PlaqueOff®-pulvret i Japan, vilken lanseras under Q3.

Förra året hade vi stora leveranser till Australien under första halvåret medan det avslutade första halvåret 2019 planenligt har förlöpt utan uppföljningsorders. Vår relansering går fortsatt bra, något jag fick se på̊ plats under maj vid besök hos vår australiensiska partner. Under andra halvåret ser vi fram emot nya orders att leverera samtidigt som vår partner arbetar med att kunna utöka produktutbudet från oss.

Jag är ytterst nöjd med hur första halvåret av 2019 utvecklats och jag känner mig trygg i att andra halvåret kommer att innebära en fortsatt stark utveckling då vi har ett mycket positivt momentum på̊ våra viktigaste marknader och många nya affärsprojekt som kommer att påverka oss positivt. Våren har även varit hektisk för min del med många investerarkontakter. Vår höga tillväxt och vårt goda resultat har väckt intresse hos många nya, framförallt internationella, intressenter. Vi ser därför att vårt internationella försäljningsnätverk nu också̊ får en motsvarighet i en allt mer internationell ägarbild.

I mötena med analytiker och aktieägare får vi ofta frågan hur vi ser på̊ att komplettera den organiska tillväxten med förvärv. Om vi gör ett förvärv kommuniceras det naturligtvis i sedvanlig ordning men jag kan bekräfta att vi fortsatt aktivt arbetar med vår förvärvsstrategi. Under hösten avser styrelsen att kommunicera bolagets nya finansiella mål och i arbetet med att fastställa dessa ingår en genomgång av potentiella förvärv som bidrar positivt till vårt produkterbjudande, vår marknadsnärvaro samt till bolagets tillväxt och resultatutveckling.

Hoppas att ni alla har en härlig sommar, själv ser jag fram emot några veckors ledighet innan det är dags att åka till USA för SuperZoo i mitten av augusti där vi kommer att lansera våra nya Mini Dental Bones - ett av många spännande affärsutvecklingsprojekt under hösten och vintern!

Tack för ordet, 

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 26 juli 2019

Fullständig halvårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/