Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2018

18:00 / 25 April 2019 Swedencare Press release

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 25 april 2019, fattades följande beslut. 

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. 

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg och Thomas Eklund samt nyval av Sara Brandt. Per Malmström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor.  

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 900 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 18.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/