Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 31 MARS 2019

08:30 / 25 April 2019 Swedencare Press release

FantastiQ1 - Omsättning, Resultat och PlaqueOff tillväxt

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI - 31 MARS 2019

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 30 551 TSEK (21 685 TSEK), motsvarande en ökning om 41%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 33%

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 679 TSEK (6 012 TSEK), motsvarande en ökning 

 om 78% respektive en EBIT-marginal om 34,9% (27,6%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 8 508 TSEK (4 801 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,54 SEK (0,30 SEK)

-       Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 35 252 TSEK (22 624 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Swedencares främsta produkt, ProDen PlaqueOff® Powder, har blivit godkänd av VOHC.

Swedencare etablerar eget sälj- och marknadsföringsbolag i Spanien - Swedencare Spain SLU.

Swedencare får ytterligare en svensk institution som ny ägare, Investment AB Spiltan. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera.   

VD HAR ORDET

I bokslutskommunikén och årsredovisningen kommenterade jag att året inletts bra och det gäller fortfarande!

Vi har ett fantastiskt kvartal bakom oss, vårt starkaste någonsin både avseende omsättning och resultat. Vi har nu fyra kvartal i rad slagit olika rekord, det visar på det momentum som jag talat om vid flera tillfällen.

Vi har definitivt växlat upp och ser fortsatt många närliggande affärsmöjligheter vilka borgar för att vi endast är i början på det vi vill skapa. Vår vision är att etablera oss som det ledande bolaget inom dental- och munhälsa för husdjur på samtliga större marknader samtidigt som vi erbjuder våra kunder en bred kompletterande portfölj av väl fungerande djurhälsoprodukter.

Vi omsatte 30,5 MSEK, en ökning med 41% jämfört med Q1 2018. Resultatet utvecklades ännu bättre och vi visade en EBIT om 10,7 MSEK, en ökning med 78%. EBIT-marginalen noterades till 34,9%, klart över vårt resultatmål om 30%. Det är första gången som vi omsätter mer än 30 MSEK och även första gången vi har ett resultat över 10 MSEK. 

Vi har haft en stark utveckling på de flesta marknaderna. Nordamerika fortsätter att leverera trots en del utmaningar. Under kvartalet har vi bytt partner avseende utleveranser i Kanada då vår tidigare partner inte höll utlovade leveranstider. Vi har där, efter att ha sålt slut på Dental Bones tidigt i kvartalet, först nu i april kunna fyllt på. Nordamerika har även påverkats negativt av produktionsförseningar avseende Dental Bites hos vår nya tillverkningspartner. Detta till trots har vi en valutajusterad försäljningsökning i Swedencare USA med 55% jämfört med motsvarande kvartal förra året och det med en mycket hög marginal, redan under Q1 har man uppnått 61% av förra årets helårsresultat. Efterfrågan är fortsatt stor och vi räknar med att Nordamerika kommer att vara starkt under hela året. 

Även UK har haft ett starkt kvartal där samtliga produktområden växer. Dental Bones har den kraftigaste tillväxten och det beror på att vi under Q1 2018 endast hade en smak jämfört med fyra i år. Onlineförsäljningen genom partners är fortsatt stark men vi ser också att våra ökade onsite-besök/utbildningar på kliniker och butiker ger resultat.

Norden har kommit tillbaka starkt efter ett sämre 2018 och även här bearbetar vi marknaden med både on-sitebesök och onlinesatsningar. I övriga Europa har Frankrike levererat bra tillsammans med bl.a. Portugal och Grekland. I Spanien startade vi en egen säljorganisation under Q1 och vi räknar med att ha våra första säljsiffror att presentera under Q2 med ökande volymer under andra halvåret. Vi har redan kommit överens med ett antal regionala distributörer och större pet-retailkedjor. Det ska bli spännande att följa hur vi och vår nya kollega Raquel Tosca kommer att förändra vår position på den spanska marknaden som är en av de viktigaste i Europa.

Vad gäller övriga världen är det Asien och då framförallt Kina och Japan som var starka i kvartalet. I Kina genomförs det fortsatt stora satsningar på utbildning och kundbesök. Vår partner sålde dubbelt så mycket i Q1 i år jämfört med förra årets motsvarande period. Vi kommer att delta i en längre utbildningstour under april och intresset för våra produkter ökar kvartal efter kvartal.

Våra kollegor på Irland är nu helt inflyttade och anläggningen motsvarar våra högt ställda krav och förväntningar. Teamet har gjort ett fantastiskt arbete med flytten och det är först nu i april de kan pusta ut och helt fokusera på "normalt" produktionsarbete. Försäljningen av Nutrisciencelinjen kommer att öka under året och vi ser fram emot lanseringar i några nya länder. Vi har även haft ett flertal besök under Q1 av externa kunder som samtliga är mycket imponerade av anläggningen och det har lett till diskussioner om nya projekt.

2019 kommer att vara intensivt och hela organisationen ser fram emot att leverera våra efterfrågade produkter och fortsätta att bygga starka varumärken över hela världen. Jag åker bl.a. till Australien i maj och det ska bli inspirerande att möta både veterinärer och husdjursägare på en marknad som vi räknar med ska fortsätta att uppvisa en bra tillväxt under de kommande åren.

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 25 april 2019

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/