Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI- 31 DECEMBER 2018

08:30 / 14 February 2019 Swedencare Press release

Swedencare levererar omsättningsrekord i Q4, igen!

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS, samtliga jämförelsetal i rapporten är omräknade enligt de nya principerna - se bilaga.  

PERIODEN I SAMMANDRAG

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 27 778 TSEK (22 638 TSEK), motsvarande en ökning om 23%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 18%

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 332 TSEK (6 560 TSEK), motsvarande en ökning om 12% respektive en EBIT-marginal om 26,4% (28,8%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 5 742 TSEK (5 156 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,36 SEK (0,33 SEK)

-       Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 28 435 TSEK (24 077 TSEK)  

HELÅRET 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 99 136 TSEK (85 490 TSEK), en ökning om 16% 

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 12%

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 29 428 TSEK (21 896 TSEK), motsvarande en ökning om 34% respektive en EBIT-marginal om 29,6% (25,6%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 23 320 TSEK (17 014 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,48 SEK (1,08 SEK)

-       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 951 TSEK (12 736 TSEK)

-       Valutakursvinster uppgick till 843 TSEK (-751 TSEK) 

-       Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Swedencares verksamhet i Irland flyttade in i dubbelt så stora lokaler vilka kommer bli koncernens nya produktions- och logistikcenter. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

Swedencares främsta produkt, ProDen PlaqueOff Pulver, har blivit godkänd av VOHC.  

VD HAR ORDET

Stark avslutning på året, Dental Bones ökar med 180% under Q4 och nästan 200% under 2019!

Nettoomsättningen under Q4 2018, 27,8 MSEK, är drygt 5 miljoner kronor, eller 23%, högre än motsvarande kvartal 2017 och med marginal vårt bästa någonsin. Om vi tittar på helåret är de senaste tre kvartalen våra starkaste hittills, det tyder på ett bra momentum och att vi nu växlat upp en nivå.

Vi levererar under Q4 2018 ett rörelseresultat (EBIT) om 7,3 MSEK, en ökning med 12% jämfört med föregående år och 26,4% i rörelsemarginal.

För helåret når vi en omsättning på 99 MSEK, en ökning med 16%, och ett rörelseresultat på 29,4 MSEK, en ökning med 34% och 29,6% i rörelsemarginal.

2018 kan summeras med god tillväxt och förstärkt lönsamhet.

Under det gångna kvartalet drabbades vi av ett oplanerat stopp i renoveringsarbetet vid vår nya anläggning på Irland, detta p.g.a. ett byte av byggentreprenör. Stoppet ledde till ökade kostnader under Q4 men vår nya produktions- och logistikanläggning med väsentligt högre kapacitet kunde invigas planenligt den 4 december. Den snabba tillväxten i Asien har medfört en ökad frekvens i kundmöten med de lokala återförsäljarna, något som gjort avtryck i kostnaderna under Q4, dessutom samlade vi hela koncernen, inklusive styrelsen, vid invigningen av vår nya Irlandsanläggning. Vidare gjorde vi extraordinära satsningar på båda våra starka tillväxtmarknader, USA och Kina, detta mot bakgrund av ett starkt momentum och för att fortsätta satsningen på en ökad varumärkeskännedom.

I USA har vi t.ex. för första gången haft en högre försäljning av våra Dental Bones jämfört med pulvret under en enskild månad, detta samtidigt som vi ökat pulverförsäljningen. Vi ser verkligen en snabbt växande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden och vi kommer därför att fortsätta utöka våra säljresurser p.g.a. detta.

För Kina, vilken är vår starkaste marknad i Asien, har året och kvartalet varit fantastiskt. Jag nämnde i föregående rapport en särskild online-satsning i Kina som är ämnad att både öka försäljningen markant och kännedomen om Swedencare och våra varumärken. Resultaten i Q4 har varit oerhört starka. Vi är numera den munhälsoprodukt för husdjur som det både söks och skrivs mest om på nätet i Kina, att jämföra med tredjeplatsen vid halvårsskiftet. Vår online försäljning i Kina ökade från 15 000 burkar 2017 till 50 000 burkar under 2018. Uppmuntrade av framgångarna fortsätter vi med särskilda online satsningar under hela 2019. Under 2018 ökade samtidigt vår marknadsnärvaro från 3 000 till 4 500 kinesiska butiker/kliniker. Övriga marknader som är värda ett särskilt omnämnande är Australien som fortsätter att efterfråga mer produkter samt Brasilien där vi börjat se en bättre tillväxt. Vi såg även under Q4 en återhämtning i Kontinentaleuropa.

Avseende våra fodersamarbeten kan det konstateras att det nu börjar röra på sig. Både Nutrima och det senast lanserade Canagan beställde mer Powder Ingredient under Q4. Canagan har nu kommit ut i cirka 10 länder med väldigt bra respons enligt dem själva. Deras viktigaste exportmarknad, Japan, har beslutat att lansera vår gemensamma produkt efter sommaren 2019. Det är vi oerhört glada för då Japan hittills endast haft en smak/blandning av Canagans hela sortiment varför vi var långtifrån säkra på att de skulle ta in Dentalprodukten. Det är fortsatt starkt intresse från fler fodertillverkare vilket troligtvis leder till ytterligare något projekt under 2019.

Slutligen vill jag påminna om att vi erhållit det viktiga VOHC sigillet för vår främsta produkt PlaqueOff Pulver i januari månad. Det har rönt stor uppmärksamhet och jag ser fram emot att kunna rapportera längre fram om vad det betytt för vår försäljning.

2019 har inletts starkt och hela vår organisation ser fram emot ännu ett år av stark tillväxt och intensivt arbete!

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 14 februari 2019

Fullständig bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/