Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) - HALVÅRSRAPPORT - 1 APRIL - 30 JUNI 2018

08:30 / 27 July 2018 Swedencare Press release

Ökande asiatisk efterfrågan gav rekordomsättning i Q2

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS, samtliga jämförelsetal i rapporten är omräknade enligt de nya principerna - se bilaga.  

PERIODEN I SAMMANDRAG

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 25 669 TSEK (18 348 TSEK), en ökning om 40%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 37% 

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 420 TSEK (2 653 TSEK), motsvarande en ökning om 180% respektive en EBIT-marginal om 28,8% (14,5%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 5 815 TSEK (2 156 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,37 SEK (0,14 SEK)

-       Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 24 972 TSEK (21 072 TSEK)  

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JAN - 30 JUNI 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 47 353 TSEK (41 259 TSEK), en ökning om 14,8%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 13% 

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 13 432 TSEK (9 767 TSEK), motsvarande en ökning om 38% respektive en EBIT-marginal om 28,3% (23,7%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 10 616 TSEK (7 392 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,67 SEK (0,47 SEK)

-       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 763 TSEK (5 136 TSEK)

-       Valutakursvinster uppgick till 795 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Swedencare AB (publ) har erhållit patent för sin unika oralhälsoprodukt ProDen PlaqueOff i Brasilien t.o.m. maj 2028.  Brasilien som 2018 blev den näst största marknaden i världen för hundfoder är en av de mest intressanta och dynamiska marknaderna inom husdjurssektorn. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång att kommentera.

VD HAR ORDET

Andra kvartalet - som normalt är ett något lugnare kvartal - har i år varit allt annat än lugnt! 

Nettoomsättningen 25,7 MSEK motsvarar en ökning med 40% eller drygt 7,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017 - vårt, med god marginal, bästa kvartal hittills omsättningsmässigt. 

Utvecklingen följer vår plan och förklaras dels av att Asien med Kina i spetsen verkligen har kommit igång och att vi har börjat leverera ut Dental Bones till bl.a. UK, Frankrike, Grekland och Norden.

 Resultatmässigt visar vi en rörelsevinst (EBIT) om 7,4 MSEK (28,8%), i linje med den förväntansbild jag målade upp i den förra kvartalsrapporten.

Resultatet skall ses i ljuset av våra mycket stora marknadsföringsåtgärder under det gångna kvartalet där vi bland annat har visat upp vårt breda produktsortiment på InterZoo, världens största mässa för branschen. Vi satsade lite extra på vår monter och det visade sig vara rätt strategi. Det var i princip intressenter i montern konstant och vi har haft många leads att följa upp. Trots att mässan var i maj har vi redan hunnit skeppa ut produkter till nya kunder i både Tyskland och Singapore. Särskilt Singapore, en marknad där vi funnits sedan några år men med blygsam försäljning, ser jag fram emot att följa då de beställde stora volymer både av ProDen PlaqueOff och NutriScienceprodukter. 

Organisatoriskt kommer vi att bygga ut med några tjänster inom försäljning då vi ser att både förfrågningar och marknadsbearbetning i övrigt kräver detta. UK kommer att utöka med säljstöd i form av en "Veterinary-nurse" som kommer att besöka kliniker, butiker och hålla sälj- och produktutbildningar.  På Irland kommer en försäljningsansvarig att börja under Q3 med särskilt ansvar för våra hästprodukter och slutligen kommer vi även att utöka den amerikanska organisationen med säljkapacitet för de nordöstra delarna. Samtliga tjänster räknar jag skall bidra positivt till vårt resultat redan detta år.

Vi har även haft större marknadssatsningar i form av veterinärsseminarier i Kina, stora mässor i USA, UK och Frankrike samt en ökad satsning på marknadsföring online. Förutom online-satsningarna, som kommer att fortsätta under året, kommer övriga marknadsaktiviteter att vara något mindre under andra halvåret vilket sannolikt kommer att synas i vår resultaträkning.

Vi har fortsatt ett stort antal förfrågningar om olika fodersamarbeten. Värda att lyfta fram är bl.a. ett eventuellt samarbete med en foderproducent i Brasilien, världens näst största marknad för hundfoder, samt samarbetet med ett UK-baserat bolag som har förberett en lansering av sitt nya dentalfoder där ProDen PlaqueOff ingår och där vårt varumärke lyfts fram. Dentalfodret kommer att börja skeppas ut i oktober i år och jag återkommer i nästa rapport med information om i hur många länder det kommer att lanseras.

Renoveringen av vår nya produktionslokal på Irland startade under Q2 och jag ser fram emot när vi kan flytta in under årets sista kvartal. Det kommer förutom en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och kapacitetsökning även att inverka positivt på våra marginaler då vi kommer att kunna effektivisera flera processer.

Tack för mig,
Håkan Lagerberg, VD

Fullständig halvårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/