Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT Q1 - 1 JANUARI- 31 MARS 2018

08:30 / 26 April 2018 Swedencare Press release

Relansering i Australien samt satsning på ny fabriks- och logistikfastighet

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS, samtliga jämförelsetal i rapporten är omräknade enligt de nya principerna - se bilaga.  

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JAN - 31 MARS 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 21 685 TSEK (22 910 TSEK), en minskning på 5,3%

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 012 TSEK (6 951 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 27,6% (30,3%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 4 801 TSEK (5 236 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,30 SEK (0,33 SEK)

-       Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 22 624 TSEK (19 373 TSEK)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Swedencare AB (publ) tillämpar IFRS för koncernen samt RFR2 för moderbolaget från den 1 januari 2018 

Swedencare AB (publ) har förvärvat en fabriks- och logistikfastighet i Irland vilken kraftigt ökar och effektiviserar den egna produktionen samtidigt som koncernen får en bas för den internationella logistiken

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera

VD HAR ORDET

Första kvartalet 2018 är avklarat och det i ett fortsatt högt tempo. Vi har deltagit i ett stort antal internationella mässor och utvärderat förfrågningar om både distributionsrättigheter och produkter samtidigt som vi ytterligare har förstärkt vår marknadsnärvaro på våra viktigaste marknader.  

Nettoomsättningen under Q1 2018, 21,7 MSEK, är en dryg miljon kronor, eller 5%, lägre än motsvarande kvartal 2017 - samtidigt är det vårt tredje bästa kvartal någonsin omsättningsmässigt. Utvecklingen följer vår plan och förklaras dels av att Q1 2017 var föregående års starkaste kvartal försäljningsmässigt dels att vi avslutade 2017 mycket starkt. Leveranserna till några marknader var därför lugnare i början av året men i mars tog det rejäl fart igen och det ser ut att hålla i sig nu i april också. Resultatmässigt visar vi en rörelsevinst (EBIT) om 6 MSEK vilket också är enligt plan och jag känner mig trygg i att vi kommer att visa en god tillväxt- och resultatutveckling under året. 

Organisatoriskt är vi mitt uppe i att förstärka vår verksamhet i UK med mer säljstöd då marknaden fortsätter att växa. Vi har även slutfört ett förvärv av ett produktions- och logistikcenter på Irland för att möjliggöra en förbättring av nuvarande produktion både vad gäller effektivitet och volym, något som väntas öka rörelsemarginalen på sikt.

Vid sidan av UK går vår verksamhet i USA väldigt starkt, en förklaring är försäljningen av våra Dental Bones vilken växer i princip månad för månad. Vikten av online-försäljning är talande då Chewy.com, marknadsledande on-lineaktör i USA inom Pet-sektorn, var vår största kund i Nordamerika under Q1 2018 att jämföra med en 3:e plats i Q1 2017. 

Australien är värt ett särskilt omnämnande då vi, som jag meddelat tidigare, löst ett regulatoriskt problem och nu kommer att börja sälja där igen. Under det gångna kvartalet har vi levererat en stor order och redan nu har vi en ny beställning! 

En marknad som minskat under kvartalet i jämförelse med förra året är Japan, orsaken är ett byte av etiketter med effekt att det nuvarande lagret säljs ut. Vår japanska distributör kommer att beställa mer under andra halvåret 2018, en naturlig förskjutning i tid m.a.o. 

Nu i april är vi mitt uppe i förberedelserna för Interzoo, världens största Pet-mässa vilken hålls vartannat år i Nürnberg. Jag ser fram emot att rapportera tillbaka om intresset för våra Dental Bones, NutriScience-linje samt våra prover av ProDen PlaqueOff-foder vilka kommer att presenteras där.

Tack för mig,

Håkan Lagerberg, VD

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/