Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2017

08:30 / 27 April 2017 Swedencare Press release

Kraftig tillväxt och rekordresultat under första kvartalet 

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI – 31 MARS 2017

Perioden i sammandrag

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 22 910 TSEK (13 746 TSEK), en ökning på 67%. 
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 191 TSEK (4 757 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 31,4% (34,1%) 
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5 757 TSEK (4 333 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 25,1% (31,0%) 
- Resultatet efter skatt uppgick till 3 944 TSEK (3 293 TSEK) 
- Resultat per aktie* 0,25 SEK (0,21 SEK) 
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -880 TSEK (-888 TSEK) 
- Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 19 373 TSEK (4 698 TSEK)

*) beräknat på 15 770 622 aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet

Swedencare tillsatte fler tjänster för ökad effektivisering och fortsatt expansion. Tre förstärkningar var i Sverige i form av ny CFO, nyinrättade tjänster för Humansatsning respektive Marknadsassistent. I England utökades organisationen med två försäljningschefer Veterinär respektive Retail med anledning av övertagandet av NustriSciencedistributionen.

Vid Global Pet Expo i Orlando, Florida (den största husdjursmässan i USA), lanserades framgångsrikt de unika tuggbenen, ProDen PlaqueOff System Dental Care Bones, vilka innehåller vår patenterade aktiva substans.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalet 2017 att kommentera.

KOMMENTARER FRÅN VD

Vid vår bokslutskommuniké för 2016 kommenterade jag att 2017 inletts positivt och det höll i sig under hela kvartalet. Vi ökar både försäljning av befintliga produkter inom framförallt ProDen Plaqueoff-serien samt våra nya NutriScience- produkter.

Kvartalet har dominerats av fyra prioriteringsområden;

• integrera Swedencare Irland och vår utökade verksamhet i UK och Sverige i vår globala organisation 
• designa och utveckla en Swedencarelinje av NutriScience-produkter för försäljning till djuraffärssegementet • fortsätta med särskilda marknadssatsningar i Asien, framförallt i Kina och Syd-Korea 
• introducera våra nya tuggben ”Dental Care Bones”

Integrationen har gått över förväntan, våra nya kollegor uppskattar vårt fokus på utveckling och driv. Vår VD i England tog över som VD även i Irland och det har säkerligen varit ytterligare en faktor till den okomplicerade övergången. I slutet av mars producerade vi, för första gången, ProDen PlaqueOff i vår irländska fabrik med mycket bra resultat. Vi upplever att

vår effektiva irländska verksamhet kommer att kunna bidra med att förbättra våra marginaler ytterligare tack vare deras erfarenhet och processstyrning.

Design av produkter och etiketter för nya marknader har utgjort en stor del av vår marknadssidas prioriteringar under kvartalet. Detta arbete har tagit mycket tid och resurser i anspråk, men arbetet är viktigt för att kunna fortsätta leverera högkvalitativa produkter på en global marknad. Våra första beställningar, om än relativt små, av den ny-desigande Nutriscience-serien har levererats i mars och jag förväntar mig att kunna rapportera om betydligt större leveranser under året då intresset är stort för våra nya smådjurs- och hästprodukter.

Under kvartalet har vi levererat ordrar till samtliga av våra huvudmarknader i Asien vilket indikerar fortsatt tillväxt under 2017. I Kina kommer vi att genomföra en särskild satsning på utbildning inom oral hälsa för veterinärer samt djursjukhus med en av de främsta experterna i världen, Dr. J. Gawor. I samband med detta kommer vi även att marknadsföra ProDen PlaqueOff tillsammans med vår distributör. Det första eventet av tre under 2017 kommer att ske i maj månad under 9 dagar på tre olika platser i Kina. Cirka 10 000 veterinärer beräknas delta, vilket visar på potentialen i Kina.

Vid Global Pet Expo (B2B) lanserade vi äntligen vårt tuggben ”Dental Care Bone”. Vår utställning kompletterades med ett seminarium för distributörer, butiksrepresentanter och andra branschintressenter. Intresset och mottagandet var över förväntan och jag ser fram emot att följa försäljningen under året. Våra första leveranser i USA har börjat levereras ut under april och internationellt kommer de att komma ut i maj/juni. Det är framförallt i USA och Asien som vi förväntar oss en hög försäljning initialt.

Trots att vår tuggbenslansering genomfördes senare än beräknat har vi levererat en omsättningstillväxt om 67% vilket kan härledas till att samtliga viktiga marknader ökar samt att vår irländska verksamhet levererat bättre än förväntat. EBITDA-marginalen är lite över vårt mål och den har naturligtvis påverkats av att vi ökar försäljningen samtidigt som vi fortsätter att ha god kostnadskontroll. Vår Human-satsning har under kvartalet påverkat vårt resultat negativt men när året är slut räknar jag med att även den delen kommer att bidra med ett positivt resultat. Detta då vi nu arbetar aktivt med att öppna nya marknader och med att ta hand om befintliga kunder på ett mer aktivt vis. Under kvartalet har resultatet även belastats med kostnader för lanseringen av tuggbenet.

Intresset för oss bland investerare samt branschkollegor ökar hela tiden varför jag med tillförsikt ser på de kommande åren. Jag är övertygad om att Swedencare kommer att fortsätta leverera det som vi utlovade vid vår börsintroduktion: hög tillväxt med goda marginaler! 
30%.

Håkan Lagerberg, VD 
Malmö den 27 april 2017 
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO 
Mobil: +46 (0)73 944 85 54 
Email: jenny.graflind@swedencare.se

 

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 aprili 2017 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/