Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

DELÅRSRAPPORT 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016

08:30 / 16 February 2017 Swedencare Press release

Strategiskt förvärv och kraftig tillväxt

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-  Nettoomsättningen uppgick till 15 387 TSEK (5 033 TSEK)
-  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 806 TSEK (-235 TSEK), motsvarande en EBITDA-

marginal om 11,6% (-4,5%)

-  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 431 TSEK (-295 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om

2,8% (-5,7%)
-  Resultatet efter skatt uppgick till 615 TSEK (-286 TSEK)
-  Resultat per aktie* 0,04 SEK (-0,02 SEK)
-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 090 TSEK (3 329 TSEK)

-  Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 20 541 TSEK (3 294 TSEK)

*) beräknat på 15 770 622 aktier

HELÅRET 2016
-  Nettoomsättningen uppgick till 53 720 TSEK (26 832 TSEK)

-  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 047 TSEK (8 795 TSEK), motsvarande en EBITDA-

marginal om 25,9% (32,4%)

-  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 11 326 TSEK (8 698 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal

om 20,9% (32%)
-  Resultatet efter skatt uppgick till 9 778 TSEK (6 681 TSEK)
-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 875 TSEK (3 831 TSEK)

-  Resultat per aktie* 0,62 SEK (0,42 SEK)

*) beräknat på 15 770 622 aktier

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Den 17 november 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det irländska djurhälsobolaget Ecuphar Ltd, med varumärket NutriScience. Genom förvärvet tillförs Swedencare en omfattande produktportfölj av kosttillskott till Hund & Katt respektive Häst, en egen produktionsanläggning i Irland respektive ett brett distributionsnät i Europa, Kanada, Förenade Arabemiraten samt Kina.

Förvärvslikviden uppgick till ca: 42,3 miljoner kronor och erlades genom en kontantlikvid om ca: 37,4 miljoner kronor samt en apportemission till säljaren, det europeiska djurhälsobolaget Ecuphar N.V., om 195 122 aktier. Kontantlikviden finansierades med egna medel respektive upptagande av en förvärvskredit om 17 miljoner kronor.

Med en omsättning på ca: 19 miljoner kronor respektive ett EBITDA-resultat om ca: 4 miljoner kronor under 2016 samt tydliga synergieffekter förväntas förvärvet påverka Swedencares omsättning och resultat väsentligt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser från det första kvartalet 2017 att kommentera.

KOMMENTARER FRÅN VD

Årets avslutande kvartal dominerades av vårt förvärv av NutriScience som blev startpunkten för Swedencares förvandling från ett framgångsrikt specialiserat företag inriktat på oral hälsa till att vara ett globalt djurhälsoföretag med ett brett utbud av högkvalitativa varumärken inom ett flertal terapiområden för Katt, Hund och Häst.

Naturligtvis tog det en del krafter att genomföra förvärvet men då resultatet blev som vi önskade var det värt allt arbete. Förutom att vi fått en bred produktportfölj som marknadsförts sparsamt i världen kommer vi även att kunna optimera vår produktion av Proden Plaqueoff för den engelska marknaden initialt och sedan till fler länder. Vi får även in en ny aktieägare i form av NutriScience tidigare ägare, Ecuphar som bidrar med industriellt kunnande och nätverk, något som innebär möjligheter att utforska fler samarbeten i framtiden.

Vår försäljning under kvartalet var god medan lönsamheten, om än väsentligt högre än motsvarande period 2016, var något lägre än under övriga kvartal. Det senare beroende på ett antal faktorer där förvärvet och integrationen av NutriScience påverkade samt att det blev lite "stand still" från ett antal av deras kunder i samband med ägarbytet. Vi ser redan nu i januari 2017 att NutriScience försäljning ökar trots att vi inte hunnit få ut deras produkter till några nya kunder ännu.

Vi ökade personalstyrkan som tidigare kommunicerats med en Human-ansvarig och en marknadsföringsassistent, vidare har vi tagit kostnader för en studie av våra Dental Bites. Slutligen är december ofta en månad då våra kunder inte vill fylla på lagren utan tvärtom sälja ut. Det syns tydligt att så var fallet i år, då januari månads försäljning slagit nya rekord varför mina förväntningar på 2017 är höga.

Vi har även lagt stora resurser på att slutföra utveckling och produktion av våra "Dental Health Bones" vilka kommer att presenteras vid Global Pet Show i Orlando i slutet av mars. Marknaden har visat ett stort intresse för dessa och så fort de är klara under februari kommer vi att börja leverera ut de första ordnarna, initialt inom USA och på vissa utvalda marknader i Europa och Asien.

När jag ser tillbaka på 2016 är det med stolthet som jag kan konstatera att det vi åstadkom under ett år är något som normalt borde tagit ett antal år. Vi inledde året med att förvärva tre distributörsbolag i Frankrike, Storbritannien och USA. Därefter inleddes en noteringsprocess under våren för att sedan nå målet då vår aktie noterades på Nasdaq First North den 14 juni. Vi möts löpande av ett stort intresse och vår aktie har efter noteringen aldrig handlats till en lägre kurs än introduktionskursen. Det ser jag som ett kvalitetstecken och att vi lyckats i vår ambition att presentera vårt bolag för marknaden på ett sätt som uppskattas. Vår ägarlista är blandad med både svenska och internationella institutionella respektive privata aktieägare.

Efter vår notering förvärvade vi ett mindre produktbolag, Biodistra, vilket vi numera har gjort om till vårt Humanbolag. Det skall bli intressant att se hur vi kan utveckla detta då det inte är något som har prioriterats under en lång tid inom Swedencare. Slutligen har vi utökat organisationen och förvärvat NutriScience som jag tidigare berört. Vi har även öppnat ett antal nya marknader varav Kina framstår som den mest intressanta. Det skall bli väldigt spännande att summera Kinas utveckling under 2017 då både vi och vår distributör kommer att satsa resurser på att nå ut med vårt budskap och våra produkter i samtliga intressanta regioner. Vi har redan klart med 22 underdistributörer, samtliga stora webbutiker samt samarbeten med de största veterinärssjukhusen. Vår nya CFO, Jenny Graflind, började den 1 februari. Jenny har en utmärkt erfarenhet och kompetens från internationella affärer vilket kommer att gynna Swedencares snabba tillväxt.

2017 har, som jag nämnde, inletts väldigt bra och jag räknar med att vi skall leverera minst i enlighet med de finansiella mål som kommunicerades vid vår introduktion - 80 miljoner i omsättning och en EBITDA om 30%.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 16 februari 2017 

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.30 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/