Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

09:44 / 25 August 2016 Swedencare Press release

Starkt affärsmomentum, nya produktlanseringar och en stor kassa.

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 11 150 TSEK (8 234 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 743 TSEK (3 653 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 24,5% (43,3%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 2 308 TSEK (3 640 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 20,6% (43,2%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 2 632 TSEK (2 840 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 025 TSEK (186 TSEK)

- Per den 30 juni 2016 uppgick likvida medel till 36 123 TSEK (301 TSEK)

I samband med nyemissionen vid noteringen på Nasdaq First North den 14 juni 2016 ombokades kostnader avseende noteringen och nyemissionen mot eget kapital. Totalt ombokades 4 334 TSEK av vilka 837 TSEK avsåg kostnader vilka belastat första kvartalet 2016, ombokningen av dessa kostnader från det första kvartalet 2016 medförde en positiv resultateffekt om 837 TSEK under det andra kvartalet. Justerat för denna bokföringsmässiga effekt uppgick EBITDA under det andra kvartalet till 1 906 TSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17%.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 24 896 TSEK (14 487 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 500 TSEK (5 990 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (40,8%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 640 TSEK (5 958 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 26,4% (40,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 5 925 TSEK (4 642 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 032 TSEK (-2 214 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Den 2 juni 2016 meddelade Swedencare att den amerikanska organisationen förstärkts genom rekryteringen av Scott Reinhardt med 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom husdjursmarknaden. Samtidigt meddelades att Swedencare tilldelats en affärsutvecklingscheck om 250 TSEK av Tillväxtverket för finansiering av expansionen i Sydamerika.

Den 14 juni 2016 noterades Swedencares aktie vid Nasdaq First North, i samband med noteringen genomfördes två emissioner vilka tillsammans tillförde bolaget ca 34,5 MSEK före kostnader för noteringen vilka uppgick till ca 4,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur. Under samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett premiumfoder för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff ingår.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i Norden till PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca 3,2 MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i Swedencare AB.

KOMMENTARER FRÅN VD

Efter att ha förvärvat våra tre största återförsäljare i USA, Storbritannien och Frankrike i januari fortsatte vi med att notera bolagets aktie på Nasdaq First North den 14 juni. I samband med noteringen gjorde vi en nyemission som gav oss ca: 30 MSEK efter kostnader, pengar som nu skall sättas i arbete genom förvärv av bolag och produkter - allt för att bredda produktportföljen för vårt globala försäljningsnät.

Vår start på Nasdaq First North blev lyckad och intresset från investerare ökar löpande. Noteringsarbetet gav oss också ett kvitto på att vi är på rätt iväg i arbetet att bygga ett ledande globalt djurhälsobolag.

Utfallet under kvartal två med lägre omsättning och vinst än under kvartal ett var i linje med våra förväntningar efter att ha fokuserat på noteringsarbetet under det gångna kvartalet och samtidigt investerat i en större amerikansk organisation och i marknadsföring.

En faktor att beakta när man jämför våra kvartalsbokslut är att vi säljer till stora veterinärklinik- och djuraffärskedjor i USA, Europa och Asien och det innebär att kundernas orderläggning, och våra leveranser, i många fall är i storleksordningen 0,5 - 1 MSEK per order. Det påverkar givetvis månads- och kvartalssiffrorna när de större utleveranserna sker, något som märktes under andra kvartalet då vårt amerikanska dotterbolag fick en förskjutning i utleverans, och fakturering, från juni till juli/augusti.

Vi ser ett mycket starkt momentum i främst USA, Norden och Asien. I USA har vi nyligen avtalat med flera nya stora kunder samtidigt som vi förbereder nya produktlanseringar. I Asien ingick vi avtal med nya distributörer i Japan och Sydkorea i början av året, något som ökar försäljningen löpande, och i Kina lanseras ProDen PlaqueOff nu under kvartal tre.

Med ett starkt affärsmomentum, nya produktlanseringar och en stor kassa ser vi fram emot en spännande höst och vinter med det förvärvsarbete som väntar.

Håkan Lagerberg, VD - Malmö den 25 augusti 2016

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70 Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Per Malmström, styrelseordförande Mobil: +46 (0)70 725 28 36 Email: per.malmstrom@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/