Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) breddar produktportföljen genom förvärv av Biodistra AB

16:00 / 20 July 2016 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det svenska djurhälsobolaget Biodistra AB (”Biodistra”). Köpesumman uppgår till cirka 3,2 miljoner SEK, vilket till fullo erläggs genom en apportemission av nya aktier i Swedencare. Genom förvärvet får Swedencare tre nya varumärken inom djurhälsovård. I förvärvet ingår även de nordiska försäljningsrättigheterna till ProDen PlaqueOff för humanmarknaden.

”Genom förvärvet får vi tre nya varumärken inom djurhälsovård vilka nu succesivt skall  marknadsföras även utanför Norden. Framför allt ser vi goda möjligheter att öka försäljningsvolymen avsevärt för Stomax, ett preparat som motverkar dålig matsmältning för hundar och katter, samt BIOPET Glucosamin som motverkar ledbesvär hos hundar och katter. Genom förvärvet får vi även tillbaka de nordiska försäljningsrättigheterna för PlaqueOff human vilket bidrar positivt i den strategiska översyn av Swedencares försäljning till humanmarknaden som genomförs” säger Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).

Om förvärvet av Biodistra

Swedencare har ingått avtal med aktieägaren i Biodistra, Finite AB, om förvärv av samtliga utestående aktier i Biodistra. Styrelsen i Swedencare har med anledning därav, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016, beslutat om apportemission enligt följande. Förvärvslikviden uppgår till 3 180 600 SEK och betalning sker genom apportemission av 180 000 nya aktier i Swedencare till Finite AB. Teckningskursen har fastställts till 17,67 SEK motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under perioden 14 juni – 19 juli 2016. Transaktionen kommer att slutföras den 29 juli 2016.

Ovanstående emission medför en utspädning för Swedencares nuvarande aktieägare om cirka 1,2%

Biodistra har verkat på den nordiska djurhälsomarknaden sedan 2004. Efter att ha sålt tillbaka de nordiska försäljningsrättigheterna avseende ProDen PlaqueOff Animal till Swedencare i juli 2015 har verksamheten bestått i marknadsföring och försäljning av de egna varumärkena, Stomax, BIOPET Glucosamin samt BIOPET Veterinary Diets Omega-3samt försäljning av ProDen PlaqueOff Human till svenska och norska hälsokostmarknaden.

Omsättningen på årsbasis, efter avyttringen av försäljningsrättigheterna till ProDen PlaqueOff Animal i juli 2015, kan beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor. Swedencare bedömer att omsättningen har goda möjligheter att öka under andra halvåret 2016 och att marknadsmöjligheterna inom Swedencares distributionsnät på femtiotalet marknader ger möjligheter till en väsentlig försäljningsökning de kommande åren med god lönsamhet.

”Som säljare är jag mycket glad att Swedencare tar vid och för ut Biodistras produkter på marknader utanför Norden och jag ser nu fram emot att följa Swedencare som aktieägare”, säger Staffan Olsson, ägare till Finite AB.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se  

Per Malmström, styrelseordförande 
Mobil: +46 (0)70 725 28 36 
Email: per.malmstrom@swedencare.se  

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00  

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av  internationell marknadsföring och försäljning.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/