Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

DELÅRSRAPPORT SWEDENCARE AB (PUBL) 1 JANUARI - SEPTEMBER 2016

08:30 / 27 October 2016 Swedencare Press release

Högre omsättning och resultat efter stark utveckling i Asien och USA

TREDJE KVARTALET: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 438 TSEK (7 313TSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 740 TSEK (3 050 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 35,1% (41,6%)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 254 TSEK (2 976 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 31,5% (40,6%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3 238 TSEK (2 326 TSEK)-  Resultat per aktie* 0,21 SEK (0,15 SEK)-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 449 TSEK (2 732TSEK)
  • Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 36 722 TSEK (819 TSEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

PERIODEN: 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 38 333 TSEK (21 800 TSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 240 TSEK (9 030 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 31,7% (41,1%)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 895 TSEK (8 935 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 28,2% (40,6%)-  Resultatet efter skatt uppgick till 9 163 TSEK (6 969TSEK)-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 429 TSEK (502 TSEK)
  • Resultat per aktie* 0,59 SEK (0,45 SEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur. Inom ramen för samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett premiumfoder för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff ingår. De första leveranserna från Swedencare till Veracus genomfördes under det tredje kvartalet 2016.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i Norden till ProDen PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca 3,2 MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i Swedencare AB. Swedencare har inlett arbetet med att lokalanpassa de förvärvade varumärkena för försäljning på flertalet europeiska och asiatiska marknader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser från det fjärde kvartalet 2016 att kommentera. 

KOMMENTARER FRÅN VD

Det var med stor entusiasm som organisationen inledde kvartal 3 efter den lyckade noteringen på Nasdaq First North den 14 juni. Även om det förekommit investerarkontakter och andra frågor relaterade till vår aktie är det, inte minst för undertecknad, inspirerande att ha mer tid till att utveckla företaget och att sälja in våra produkter runt om i världen. Bolagets notering och den positiva utvecklingen har ökat intresset för Swedencare bland både leverantörer och kunder, befintliga såväl som presumtiva.

Utfallet under det gångna kvartalet med både högre omsättning och vinst än under kvartal 2 var väntat då vi kunnat arbeta ännu mer fokuserat med försäljning och stöttning till våra distributörer. Både augusti och september innebar hög försäljning och hösten ser ut att fortsätta med ett starkt affärsmomentum.

Särskilda händelser att nämna är att vi förvärvade vårt första produktbolag, Biodistra, vilket har breddat vår produktportfölj. Effekterna av förvärvet syns redan i vår nordiska försäljning och för övriga marknader har vi under kvartalet anpassat de förvärvade produkterna för lansering på utvalda europeiska och asiatiska marknader. Vi räknar med att leverera våra första mindre orders på några av dessa marknader redan under kvartal 4.

Vi kom igång med våra första kommersiella leveranser till Veracus för inkluderande av vårt varumärke - ProDen PlaqueOff - i premiumfoder avsett för den tyska marknaden. Vi har även ett flertal förhandlingar och förfrågningar avseende detta koncept på andra intressanta marknader.

I USA har vi kommit ikapp leveransförskjutningen som inträffade under kvartal 2. En ny kund som vi erhållit i USA är den snabbast växande och en av de största online-butikerna, www.chewy.com.

Under det tredje kvartalet avslutades en, i prospektet omnämnd, patenttvist med förlikning där motparten mot vite förbinder sig att inte fortsätta marknadsföra de produkter som innebär ett intrång i Swedencares patent. Förlikningen innebar även en mindre ekonomisk ersättning till Swedencare.

Under det kommande kvartalet ser vi ett fortsatt starkt momentum på den amerikanska marknaden, bl.a. förbereds lanseringen av en helt ny produkt i slutet av kvartal 4. Det är ett eget "Dental Care Bone" vilket kommer innehålla vår egen aktiva substans - ProDen PlaqueOff - och säljas under vårt eget varumärke. Distribution i USA är förberett och vi kommer under 2017 att lansera det på ett flertal av våra 50 marknader.

Asien går, som vi tidigare kommunicerat, väldigt bra och redan nu har föregående års omsättning i regionen överträffats med 50% vilket innebär att en dubblering ligger inom räckhåll.

Swedencare kommer bl.a. att leverera sin första kommersiella order till Kina med ett ordervärde på nästan 800 TSEK i oktober. Ny marknad är även Indien där första ordern har levererats under kvartal 3.

Japan och Sydkorea fortsätter med hög tillväxt. Vi var även på plats på dessa marknader under kvartal 3 och diskuterade försäljning, nya produkter och affärsutveckling - intresset för våra befintliga och nya produkter är stort.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 27 oktober 2016 

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se För ytterligare information, kontakta:

[image]

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande Mobil: +46 (0)70 725 28 36
Email: per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.30 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/