Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Seafire meddelar att villkor avseende förtida inlösen av obligationer av serie 2021/2024 har uppfyllts

21:10 / 20 March 2023 Seafire Press release

Seafire AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 2 mars 2023 att Bolaget ingått ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som långivare om 350 000 000 kronor (”Låneavtalet”) samt att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2021/2024 med ISIN SE0015245758 (”Förtida Inlösen” respektive ”Obligationerna”).

Förtida Inlösen var villkorad av att Bolaget uppfyller vissa utbetalningsvillkor under Låneavtalet före avstämningsdagen den 21 mars 2023 (”Avstämningsdagen”). Detta villkor har uppfyllts och Förtida Inlösen är därmed inte längre villkorad. Förtida Inlösen kommer således att ske den 28 mars 2023 och inlösenbeloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive den 28 mars 2023 kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut på Avstämningsdagen är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 2 mars 2023.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/