Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q1 2024: Tillväxt med 15% och förbättrad rörelsemarginal till 22%

08:00 / 25 April 2024 Litium Press release

"Året har startat bra för Litium. Optimismen och investeringsviljan ökar på nytt i vår målmarknad, och särskilt tydligt är det bland B2B-bolagen. I vår helt färska rapport "Nordic Digital Commerce in B2B" kan man tydligt se ett skifte från förra året med ökande framtidstro och högre förväntningar på större och snabbare digital försäljningstillväxt. Det här är en framtidssyn vi delar och nu även ser översättas i ökande affärsaktivitet." Patrik Settlin, vd Litium

Perioden 1 januari - 31 mars 2024
  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2024-03-31 till 71,1 MSEK (64,8 MSEK per
2023-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 9,8 % (11,1 %). Obs! Ny beräkningsmodell för ARR från 1 januari 2024. Historiskt justerade tal finns på sidan 4. 
  • Nettoomsättningen ökade med 14,6 % till 17,7 MSEK (15,5 MSEK) med en bruttomarginal på 68,9 % (65,7 %). Av den totala omsättningen bestod 100 % av repetitiva intäkter (ARR), varav 84,9 % avsåg abonnemangsintäkter och 15,1 % avsåg rörliga intäkter.
  • EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (0,6 MSEK)
  • EBIT -0,3 MSEK (-3,1 MSEK) och resultatet före skatt var -0,3 MSEK (-3,1 MSEK).
  • Investeringarna uppgick till 5,4 MSEK (6,0 MSEK), en minskning med 10,4 %.
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10,5 MSEK (18,5 MSEK).

 

Annual Recurring Revenue (ARR)
Obs! Ny beräkningsmodell från 1 januari 2024

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de repetitiva avtalsintäkterna de senaste 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje adderad ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2024-03-31 till 71,1 MSEK (64,8 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 9,8% (11,1 %).

Litium införde en ny beräkningsmodell för ARR den 1 januari 2024. Tidigare modell räknade in fasta avtalsintäkter 12 månader framåt, medan rörliga intäkter sågs 12 månader bakåt i tid justerat med en förändringskoefficient beroende på förhållandet till föregående 12 månaderperiods rörliga intäkter. Tidigare modell har uppfattats dels komplicerad och dels svår att jämföra med hur andra SaaS-bolag beräknar ARR. Nya modellen visar de repetitiva intäkterna, både fasta och rörliga, de senaste 12 månaderna, vilket vi bedömer på bästa sätt representerar Litiums nuvarande affärsmodell och ökar jämförbarheten med andra SaaS-bolag.

Förändringen eliminerar även behovet av den förklaringsmodell som tidigare har funnits för att beskriva effekten av omlagda kundavtal från gammal prismodell till den som gäller i Litium Commerce Cloud sedan två år tillbaka. Nya modellen bereder också vägen för utbyggnad av vår rapportering med fler relevanta SaaS-nyckeltal framgent, för att ytterligare öka förståelsen för vår affär och potential.

Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 13 kvartalen, med justerade historiska tal i enlighet med den nya beräkningsmodellen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Aktiviteter under perioden              

Litium sätter nytt finansiellt mål: Positiv EBIT för 2024

Litium meddelar den 15 februari att de satt ett nytt mål att redovisa positivt rörelseresultat, EBIT, för helåret 2024. Målsättningen för 2024 stärker det nya självfinansierade läget i bolaget och ger en utmärkt plattform för vidare tillväxt.  

AI-lösning först ut på Litiums nya App Cloud

Litium meddelar den 13 mars att de har lanserat Litium App Cloud. Den nya molntjänsten ger ökad skalbarhet, minskad driftskostnad och kortare time-to-market för Litiums kunder. Först ut med en publik app är EnlinkAI vars innovativa AI-lösning för generande av produktbeskrivningar kan ge storskaliga effektiviseringsvinster för digitala handlare.

Vd har ordet

Året har startat bra för Litium. Optimismen och investeringsviljan ökar på nytt i vår målmarknad, och särskilt tydligt är det bland B2B-bolagen. I vår helt färska rapport "Nordic Digital Commerce in B2B" kan man tydligt se ett skifte från förra året med ökande framtidstro och högre förväntningar på större och snabbare digital försäljningstillväxt. Det här är en framtidssyn vi delar och nu även ser översättas i ökande affärsaktivitet.

Vår omsättning ökade med 15 % i första kvartalet 2024 jämfört med 3% förra året. En ökning driven av både nya kunder och expansioner i befintlig kundbas. 100% av omsättningen består av repetitiva intäkter och med en förbättrad EBITDA rörelsemarginal till 22% (4%) understryks återigen skalbarheten i affärsmodellen.

Sammantaget gör detta att vi inledde året med ett resolut kliv mot årets finansiella mål att leverera en positiv EBIT för helåret 2024. Första kvartalets EBIT uppgick till -0,3 MSEK (-3,1 MSEK) och vi stänger kvartalet med 10,5 MSEK i kassan. Med vår skalbara och självfinansierade affär i grunden har vi både manöverutrymme och resurser att fortsätta investera i lönsam tillväxt.

Litium har infört en ny beräkningsmodell för ARR vilken bättre representerar bolagets nuvarande affärsmodell och ökar jämförbarheten med andra SaaS-bolag. Nya modellen gäller från 1 januari 2024 och visar de repetitiva avtalsintäkterna, både fasta och rörliga, de senaste 12 månaderna.

ARR uppgick per 2024-03-31 till 71,1MSEK (64,8 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 9,8 % (11,1 %). Historiskt justerade tal finns på sidan 4 i denna rapport.

Med ett starkt kvartal i ryggen och en marknad på uppgång ser vi ljust på framtiden. Vi är väl positionerade och har extra fokus på den positivt trendande B2B-marknaden. Litium Commerce Cloud med nya utbyggnaden App Cloud fortsätter att skörda framgångar, och tillsammans med våra lösningspartners skapas vinnande e-handelslösningar i alla olika vertikaler. Senast bevisat när en av våra finska kunder nyligen vann pris som Finlands bästa webshop, framröstat av konsumenterna själva. Big shout out to Dermosil! Ett av många framgångsexempel som kommer bli många fler, Litiums resa har bara börjat.

//Patrik
 

Hela rapporten finns att ladda ner som PDF på https://www.litium.se/investor-relations under rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q1-rapporten för 2024. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://www.finwire.tv/webcast/litium/q1-presentation-2024/

Kvartalsrapporten för Q2 2024 publiceras den 18 juli 2024.

Denna information är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-25 08:01 CET.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är bolagets Certified Adviser och kan nås på info@amudova.se eller+46 8 545 017 58. För mer information besök gärna litium.se (https://www.litium.se/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/