Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q2 2023: EBITDA-marginalen ökade till +17% (-5%), ett kraftfullt steg mot positivt kassaflöde

07:55 / 20 July 2023 Litium Press release

"Litium går starkt framåt mot det kommunicerade målet att redovisa positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under 2023. Under andra kvartalet förbättrades EBITDA till 3,1 MSEK (-0,8 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 % (-5,1 %). Resultatförbättringen följer plan och är ett glädjande styrkebesked och ett kvitto på den underliggande skalbarheten i affärsmodellen." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 april - 30 juni 2023
Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-06-30 till 72,4 MSEK (67,2 MSEK per 2022-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (18,8 %).
Nettoomsättningen ökade med 10,2 % till 18,4 MSEK (16,7 MSEK) med en bruttomarginal på 71,7 % (69,2 %).
De repetitiva intäkterna uppgick till 18,4 MSEK (16,3 MSEK) vilket motsvarar 99,9 % (97,5 %) av nettoomsättningen. 86,2 % (87,5 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 13,8 % (12,5%) avsåg rörliga intäkter.  
EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (-0,8 MSEK) och resultatet före skatt var -0,7 MSEK (-4,0 MSEK).
EBITDA per aktie blev 0,19 SEK (-0,05 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,24 SEK).

Investeringarna uppgick till 5,8 MSEK (5,5 MSEK), en ökning med 6,1 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 13,3 MSEK (28,7 MSEK).

Perioden 1 januari - 30 juni 2023
Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-06-30 till 72,4 MSEK (67,2 MSEK per 2022-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (18,8 %).
Nettoomsättningen ökade med 6,7 % till 33,8 MSEK (31,7 MSEK) med en bruttomarginal på 68,9 % (68,6 %)
De repetitiva intäkterna uppgick till 33,8 MSEK (30,7 MSEK) vilket motsvarar 99,9 % (97,1 %) av nettoomsättningen. 86,0 % (86,1 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 14,0 % (13,9%) avsåg rörliga intäkter. 
EBITDA uppgick till 3,7 MSEK (-2,3 MSEK) och resultatet före skatt var -3,8 MSEK (-8,7 MSEK).
EBITDA per aktie blev 0,22 SEK (-0,17 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,63 SEK).

Investeringarna uppgick till 11,8 MSEK (11,7 MSEK), en ökning med 1,3 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 13,3 MSEK (28,7 MSEK).
 

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2023-06-30 till 72,4 MSEK (67,2MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (18,8 %).

Litiums introduktion av Litium Commerce Cloud i slutet av 2021 innehöll förutom en ledande och flexibel e-handelsplattform byggd på den senaste tekniken, även en ny tillväxtbaserad prismodell. Under en övergångsfas, när befintliga kunder byter till nya modellen, kan bolagets ARR tillfälligt påverkas negativt beroende på sättet som ARR beräknas.

Fasta avtalsintäkter som ARR-modellen räknar in 12 månader framåt, växlas delvis ut mot rörliga parametrar som i modellen istället ses 12 månader bakåt i tid. Detta kan vid införandet ge en minskad ARR, beroende på avtalsstrukturen i respektive kundförhållande.

I Q2 2023 uppgick effekten av ovanstående omläggningar till ca -1,0 MSEK vilket reducerade ARR-tillväxten med -1,6%, dvs från 9,3 % till 7,7 %. Med nu kända avtalsförhållanden förväntas effekten avta under Q3 och påföljande kvartal då inflödet av rörliga avtalsintäkter från de omlagda avtalen ökar.

Effekten är tillfällig och bolagets bedömning är att utfallet på längre sikt och totalt sett kommer att påverkas positivt av den nya prismodellen. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 13 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Aktiviteter under perioden   

Litium höll årsstämma och genomförde förändringar i styrelsen

Den 11 maj höll Litium årsstämma. Håkan Nylander valdes till ny styrelseordförande, Johan Rutgersson, Catrin Wirfalk och Christopher Johansson blev omvalda som styrelseledamöter och Martin Billenius samt Adrian Nelje valdes in som nya styrelseledamöter.

Litium släppte 7e utgåvan av sin årliga rapport "Nordic Digital Commerce in B2B 2023"

Den 15 maj släppte Litium sin årliga rapport "Nordic Digital Commerce in B2B 2023" som visar att Nordiska B2B-företag fortsätter att satsa på digitalisering av sin affär, trots och delvis på grund av en stundande lågkonjunktur.

Litium lanserade ny teknisk arkitektur för sin cloudtjänst Litium Commerce Cloud

Den 30 maj meddelade Litium att bolaget stärker Litium Commerce Cloud med innovativ teknik och lanserar serverless cloud som möjliggör ökad effektivitet och flexibilitet för både kunder och partners.

Viktiga händelser efter perioden

Litium kommenterar bolagets lönsamhetsmål

Litium kommunicerar den 3 juli att bolaget tydligt går mot uppsatt lönsamhetsmål om att bli kassaflödespositivt på månadsbasis innan årsskiftet. Genomförda och beslutade kostnadseffektiviseringar bedöms öka lönsamheten med upp till 15 MSEK.  
 

Vd har ordet

Litium går starkt framåt mot det kommunicerade målet att redovisa positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under 2023.  

Under andra kvartalet förbättrades EBITDA till 3,1 MSEK (-0,8 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 % (-5,1 %). Resultatförbättringen följer plan och är ett glädjande styrkebesked och ett kvitto på den underliggande skalbarheten i affärsmodellen.

ARR växte till 72,4 MSEK med en tillväxttakt på 7,7% (18,8%). Tillväxttakten pressades delvis av konsumentmarknadseffekter, men här döljer sig även införandet av en ny prismodell. Rensat för övergångseffekten av att ett flertal större kunder gått över till Litium Commerce Cloud, hade ARR uppgått till 73,4 MSEK med en tillväxt på 9,3%.  

Intäkterna ökade med 10,2% samtidigt som kostnadsmassan inklusive driftskostnader minskades med 7,0%. Vi fortsätter att investera i produktutveckling och Litium Commerce Cloud har i andra kvartalet utökats med stöd för avancerad automatiserad drift, s k serverless cloud. Detta kommer ge högre flexibilitet och kostnadseffektivitet till både våra kunder och lösningspartners, samtidigt som vi kan leverera kunders molnmiljöer mer dynamiskt och till en lägre kostnad, win-win-win.  

Marknadsläget upplevs positivt inom B2B medan B2C bedöms mer utmanande i korta perspektivet men är samtidigt i en långsiktigt stark digitaliseringstrend. Vi ser goda möjligheter att öka tillväxttakten under andra halvåret, primärt drivet av B2B, och vi fortsätter även på inslagen väg med verksamhetsoptimering högt på agendan. Redan genomförda och beslutade effektiviseringar förväntas förbättra resultatet med upp till 15 MSEK på årsbasis jämfört med helåret 2022. Den positiva resultateffekten kommer att ske successivt under året för att under 2024 ha nått full effekt.

Gjorda investeringar i digitalisering och automation tillsammans med genomförd omorganisation gör att kostnadsbesparingarna inte kommer påverka Litiums tillväxtplaner. Vår ambitionsnivå och målsättning är intakt. Litium ska bli en internationell B2B SaaS-aktör att räkna med och ett givet val för alla produktsäljande bolag i Norden. Vi är på god väg. Vi har en stabil finansiell grund att stå på, en flexibel och skalbar plattform, och vi blir regelbundet valda före globala jättar på vår nordiska hemmaplan.  

Tillsammans med våra skickliga partners och drivna kunder går vi mot nya höjder. Litium är på väg upp och jag ser verkligen fram emot att få visa upp allt vi går för som plattform och som bolag.  

//Patrik
 

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ner som pdf på www.litium.se/investor-relations under Rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q2-rapporten för 2023. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://content.litium.se/q2-2023

Delårsrapporten för Q3 2023 publiceras den 26 oktober 2023.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/