Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Bokslutskommuniké 2022: Mot positivt kassaflöde och fortsatt tillväxt

07:58 / 16 February 2023 Litium Press release

"I den ständiga optimeringen av tillväxt och lönsamhet så är lönsamhet prioriterat för Litiums del under året men vi är fortsatt på en tillväxtresa. Vi har en stabil finansiell position och med bibehållen kraft att skala affären fortsätter vi att gradvis anpassa våra operativa kostnader under året. Litium har satt ett tydligt finansiellt mål för 2023 - att nå kassaflödespositivt läge i slutet av året." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 oktober - 31 december 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 68,5 MSEK (62,2 MSEK per
2021-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 10,1 % (21,2 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 17,6 MSEK (16,8 MSEK) med en bruttomarginal på 69,6 % (71,6 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 17,6 MSEK (16,2 MSEK) vilket motsvarar 100 % (96,3 %) av nettoomsättningen. 83,5 % (81,9 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 16,5 % (18,1%) avsåg rörliga intäkter.  
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (1,7 MSEK) och resultatet före skatt var -1,6 MSEK (-0,9 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,12 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till
-0,10 SEK (-0,07 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 5,4 MSEK (6,2 MSEK), en minskning med 12,1 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 22,9 MSEK (11,2 MSEK).

 

Perioden 1 januari - 31 december 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 68,5 MSEK (62,2 MSEK per 2021-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 10,1 % (21,2 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 12,0 % till 64,9 MSEK (57,9 MSEK) med en bruttomarginal på 68,1% (69,3 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 63,8 MSEK (55,9 MSEK) vilket motsvarar 98,4 % (96,5 %) av nettoomsättningen. 85,6 % (84,7 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 14,4 % (15,3%) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till 0,2 MSEK (-2,5 MSEK) och resultatet före skatt var -12,5 MSEK (-12,9 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,01 SEK (-0,18 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till
-0,81 SEK (-0,90 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 21,7 MSEK (22,9 MSEK), en minskning med 5,6 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 22,9 MSEK (11,2 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2022-12-31 till 68,5 MSEK (62,2 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 10,1 % (21,2 %).

Litiums introduktion av Litium Commerce Cloud i slutet av 2021 innehöll förutom en ledande och flexibel e-handelsplattform byggd på den senaste tekniken, även en ny tillväxtbaserad prismodell. Under en övergångsfas, när befintliga kunder byter till nya modellen, kan bolagets ARR tillfälligt påverkas negativt beroende på sättet som ARR beräknas.

Fasta avtalsintäkter som ARR-modellen räknar in 12 månader framåt, växlas delvis ut mot rörliga parametrar som i modellen istället ses 12 månader bakåt i tid. Detta kan vid införandet ge en minskad ARR, beroende på avtalsstrukturen i respektive kundförhållande.

I Q4 2022 uppgick effekten av ovanstående omläggningar till ca -1,8 MSEK vilket reducerade ARR-tillväxten med -2,9%, dvs från 13 % till 10,1 %. Med nu kända avtalsförhållanden förväntas en liknande effekt på ARR även i första kvartalet 2023, varpå effekten väntas avta under påföljande kvartal då inflödet av rörliga avtalsintäkter från de omlagda avtalen ökar.

Effekten, om den uppstår, är tillfällig och bolagets bedömning är att utfallet på längre sikt och totalt sett kommer att påverkas positivt av den nya prismodellen. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 12 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 13 oktober hölls en extra bolagsstämma där beslut togs att utöka styrelsen med en ledamot till sex ordinarie styrelseledamöter. Håkan Nylander valdes till ny ordinarie styrelseledamot.

Litiums vd Patrik Settlin ökar sitt aktieinnehav

Litiums vd Patrik Settlin har under 7-8 november köpt 10 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till genomsnittskursen 10,72 kronor per aktie i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North.

Dollarstore gör comeback online med Litium

Den 2 december meddelar Litium att snabbväxande lågpriskedjan Dollarstore väljer Litium Commerce Cloud för att stärka relationen med sina kunder och utveckla sin digitala närvaro. Lanseringen av plattformen sker i steg och påbörjas under 2023.

Viktiga händelser efter perioden

Ny headless ger ökad flexibilitet i Litium Commerce Cloud

Den 9 februari meddelar bolaget att en ny teknisk arkitektur för headless e-handel i Litium Commerce Cloud introduceras. Headlesslösningen gör kunderna ännu snabbare och mer flexibla, ökar tjänstens flexibilitet och skalbarhet samt ökar möjligheterna för smidigare utveckling av kundernas e-handel.  

Vd har ordet

Året 2022 präglades av ett utmanande omvärldsläge. Makroläget påverkade brett över alla marknader och segment med en alltmer avvaktande investeringsvilja i takt med ökande inflation och osäkerhet kring utvecklingen i stort. 

För Litiums del inleddes året starkt men avslutades med svagare siffror. Dels i spåren av en avvaktande marknad men här döljer sig även införandet av en ny prismodell. Det minskade konsumtionsutrymmet påverkade vissa av våra kunders försäljning och under fjärde kvartalet sköts beslut om nya investeringar på framtiden. Vår ARR växte med 10,1% (21,2%) till 68,5 MSEK. Utan hänsyn tagen till övergångseffekten av att ett flertal större kunder gått över till Litium Commerce Cloud, som bedöms positiv på lång sikt, hade ARR passerat 70 MSEK med en tillväxt för året på 13%.

Under 2022 har vi ökat bolagets finansiella styrka genom att fylla på kassan och ta viktiga steg mot lönsamhet. Vi har förbättrat vårt operativa resultat och stängde helåret med positiv EBITDA om 0,2 MSEK (-2,5 MSEK). Detta gör att vi startar det nya året med en kassa på 22,9 MSEK vilket ger stabilitet och manöverutrymme i förhållande till skiftningar i det kommande marknadsläget. Kommersiellt och produktmässigt har vi stärkt vår marknadsposition inom B2B och fått fotfäste internationellt. Tillfälligt dämpad av makroekonomiska skeenden är vår målmarknad fortsatt i en stark tillväxttrend driven av digital transformation.

Starten på 2023 har gått i ljusare toner. Upphandlingsprocesserna rör sig snabbare igen och vi upplever tonläget mer investeringsvilligt. Vi är snabbare ur startblocken än 2022 och ser ett ökat antal kvalificerade affärsmöjligheter i pipeline jämfört med inledningen av förra året. Detta i kombination med en växande bas av kunder som går live på Litium Commerce Cloud gör att vi tror på en förbättrad tillväxttakt under senare delen av året.

Litiums toppmoderna plattform ges under våren utökat stöd för headless-arkitektur och de senaste tekniska ramverken för att bygga exceptionella kundupplevelser i fronten. Utrullningen inleddes i januari och med detta förstärker vi vår ledande position som ett flexibelt och framtidssäkert teknikval för affärsledare som vill vinna det digitala racet, idag och imorgon.

I den ständiga optimeringen av tillväxt och lönsamhet så är lönsamhet prioriterat för Litiums del under året men vi är fortsatt på en tillväxtresa. Vi har en stabil finansiell position och med bibehållen kraft att skala affären fortsätter vi att gradvis anpassa våra operativa kostnader under året. Litium har satt ett tydligt finansiellt mål för 2023 - att nå kassaflödespositivt läge i slutet av året.

Den betryggande kassan, positiv lönsamhetstrend, starten på året, marknadsledande teknik och framsteg på strategiskt viktiga områden, gör att vi ser stora möjligheter att flytta fram Litiums positioner under 2023.

//Patrik
Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/