Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q3 2023: Mot lönsamhetsmålet - EBITDA ökade 220% och rörelsemarginalen steg till 19%

08:00 / 26 October 2023 Litium Press release

"Litium går återigen starkt framåt mot det kommunicerade målet att redovisa positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under 2023. Tredje kvartalets starka resultatförbättring följer plan, taktar mot målet och visar även på den underliggande skalbarheten i affärsmodellen. Vi klarar av att på en utmanande marknad både fortsätta växa affären och samtidigt markant förbättra lönsamheten." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 juli - 30 september 2023
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-09-30 till 73,2 MSEK (67,4 MSEK per
2022-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 8,6 % (15,2 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 5,8 % till 16,5 MSEK (15,6 MSEK) med en bruttomarginal på 68,2 % (65,6 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 16,5 MSEK (15,5 MSEK) vilket motsvarar 100 % (99,1 %) av nettoomsättningen. 85,7 % (87,1 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 14,3 % (12,9 %) avsåg rörliga intäkter.  
 • EBITDA uppgick till 3,2MSEK (1,0 MSEK) och resultatet före skatt var -0,5 MSEK (-2,2 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,19 SEK (0,06 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,13 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 4,7 MSEK (4,5 MSEK), en ökning med 3,0 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 10,2 MSEK (27,1 MSEK).
Perioden 1 januari - 30 september 2023
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-09-30 till 73,2 MSEK (67,4 MSEK per 2022-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 8,6 % (15,2 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 6,4 % till 50,3 MSEK (47,3 MSEK) med en bruttomarginal på 68,7 % (67,6 %)
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 50,3 MSEK (46,2 MSEK) vilket motsvarar 100 % (97,7 %) av nettoomsättningen. 85,9 % (86,4 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 14,1 % (13,6 %) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till 6,9 MSEK (-1,4 MSEK) och resultatet före skatt var -4,3 MSEK (-10,9 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,42 SEK (-0,10 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,76 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 16,5 MSEK (16,2 MSEK), en ökning med 1,8 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 10,2 MSEK (27,1 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2023-09-30 till 73,2 MSEK (67,4MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 8,6 % (15,2 %).

Litium Commerce Cloud introducerades i slutet av 2021 och innehåller förutom en ledande och flexibel e-handelsplattform byggd på den senaste tekniken, även en ny tillväxtbaserad prismodell. Under en övergångsfas, när befintliga kunder byter till nya modellen, kan bolagets ARR tillfälligt påverkas negativt beroende på sättet som ARR beräknas.

Fasta avtalsintäkter som ARR-modellen räknar in 12 månader framåt, växlas delvis ut mot rörliga parametrar som i modellen istället ses 12 månader bakåt i tid. Detta kan vid införandet ge en minskad ARR, beroende på avtalsstrukturen i respektive kundförhållande.

I Q3 2023 uppgick effekten av ovanstående omläggningar till ca -0,6 MSEK vilket reducerade ARR-tillväxten med -0,8%, dvs från 9,4 % till 8,6 %.

Effekten är tillfällig och bolagets bedömning är att utfallet på längre sikt och totalt sett kommer att påverkas positivt av den nya prismodellen. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 13 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)  

[image]

Aktiviteter under perioden        

Litium kommenterar bolagets lönsamhetsmål

Litium kommunicerar den 3 juli att bolaget tydligt går mot uppsatt lönsamhetsmål om att bli kassaflödespositivt på månadsbasis innan årsskiftet. Genomförda och beslutade kostnadseffektiviseringar bedöms öka lönsamheten med upp till 15 MSEK.  

Litium meddelar byte av Certified Adviser

Litium meddelar den 31 augusti att Amudova AB valts som ny Certified Adviser och tillträder den 1 september 2023.

RCO Security väljer Litium som plattform

Litium meddelar den 27 september att svenska RCO Security, ledande inom passer- och säkerhetssystem, har valt Litiums e-handelsplattform för att förbättra den digitala kundupplevelsen för både återförsäljare och slutkunder.

Vd har ordet

Litium går återigen starkt framåt mot det kommunicerade målet att redovisa positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under 2023. Tredje kvartalets starka resultatförbättring följer plan, taktar mot målet och visar även på den underliggande skalbarheten i affärsmodellen. Vi klarar av att på en utmanande marknad både fortsätta växa affären och samtidigt markant förbättra lönsamheten.

EBITDA under tredje kvartalet förbättrades till 3,2 MSEK (1,0 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,4 % (6,1%). Sett till årets första nio månader uppgick EBITDA till 6,9 MSEK (-1,4 MSEK) med en rörelsemarginal på 13,7% (-2,9%).  

ARR växte till 73,2MSEK med en tillväxttakt på 8,6 % (15,2 %). Tillväxttakten påverkas av införandet av en ny prismodell. Rensat för övergångseffekten av att ett flertal större kunder gått över till Litium Commerce Cloud, hade ARR uppgått till 73,4 MSEK med en tillväxt på 9,4%.  

Målmarknaden inom B2B är i en lång positiv trend och har visat sig motståndskraftig mot det makroekonomiska läget. Tillsammans med partners har vi ett attraktivt värderbjudande både för att öka försäljning och automatisera processer för sälj och eftermarknad. Vi ser i nuläget inga tecken på avmattning som påverkar våra möjligheter till fortsatta framgångar.

Konsumentmarknaden generellt går igenom något av ett stålbad för närvarande, exempelvis visade Svensk Handels senaste data att e-handeln minskade 5% i tredje kvartalet. För vår del påverkas denna del av affären främst genom att säljcyklerna förlängs och att intäkter kopplade till försäljningsutfall trycks neråt av den minskade konsumtionskraften.  

Trots detta har vi alltså fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Anledningarna till det är flera.  

I grunden har vi en mycket attraktiv e-handelsplattform i marknaden. Litium Commerce Cloud möter upp mot de mest krävande kunderna och partners krav på funktion, prestanda, arkitektur och leverans.  

SaaS affärsmodellen och leverans via partnernätverk är avgörande för skalbarheten. Vi har till skillnad från många branschaktörer ingen konsulting inbakad i våra intäktsströmmar. All leverans sker via våra skickliga lösningspartners vilket både ökar kundens valfrihet och vår totala leveranskapacitet. En annan positiv effekt av detta är att Litiums intäkter i Q3 till 100% bestod av återkommande intäkter från produkten vilket ger stabilitet och förutsägbarhet i resultatskapandet.   

Den finansiella stabiliteten i kundpopulationen som helhet är hög och vår produkt är ofta central för kundens affärsmodell vilket gör vår affär robust. Vi har även en övervägande andel av kundbasen och tillströmning av nya kunder inom B2B som inte är lika påverkade av makrosituationen.  

Sammantaget - Litium står stabilt, både kommersiellt och finansiellt. Vi är i en bra position för att kunna gå starkt framåt de närmaste åren. Inom B2B är vi ledande och går från klarhet till klarhet, och när konjunkturen vänder i B2C kommer intäktsströmmarna inbyggda i affärsmodellen öka från det segmentet. Kort sagt, det är mycket som talar för oss, det är en bra tid att vara ombord på Litium.  

// Patrik
 

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ner som pdf på www.litium.se/investor-relations under Rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q3-rapporten för 2023. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://content.litium.se/q3-2023

Bokslutskommunikén 2023 publiceras den 15 februari 2024.

Denna information är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 08:00 CET.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är bolagets Certified Adviser och kan nås på info@amudova.se eller+46 8 545 017 58. För mer information besök gärna litium.se (https://www.litium.se/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/